โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
SC030 การปรุงยาด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อน-ฤทธิ์เย็น (น้ำมันนวดคลายเส้น/น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็น/ยาหม่องน้ำมันว่าน/ยาหม่องฤทธิ์เย็นสารพัดประโยชน์)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวมนัสวรรณ หลินพันธุ์
2. นางสาวชญาภา จุณณานนท์
3. นางสาวจีรภา ปิ่นธรรมรักษ์
4. นางสาวนวรัตน์ สุดแสวง
5. นางสาวลลิดา รัตนมังคลานนท์
6. นางสาวรัชนีย์ ตั้งจรูญวาณิชย์
7. นายยอดบุญ ลิ่มอรุณ
8. นางสาวเพชร​รัตน์​ วงศ์​ผดุง​เกียรติ​
9. นายชัยวัฒน์ วิริยะมานะชัย
10. นายสาโรจน์​ เพชรมณี
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสุพรทิพย์ กิตติวัชระชัย
2. นางเสาวรักษ์ เชื้อบาง
3. นายรุ่งระวี มาลาสี
4. นายอาวุธ อาทิตย์แก้ว
5. นายสมบัติ อภิสิทธิวาณิช
6. นายชัยวัฒน์ วิริยะมานะชัย
7. นายวุฒิกร โกวิทกุลานุชิต
8. นางสาวกรมณ เรืองธรรมกมล
9. นายยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
10. นางสาวจาฏุพัจน์ บุญเอก
11. นางสาวภัทรานิษฐ์ ธรรมสีหวัฒน์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวนฤมล กฤตยกุลเจริญ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
อาจารย์ผู้สอน: สุกัญญา หล่อตระกูล และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,550 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 2,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคุณวุฒิ, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เรียนรู้วิธีการนำสมุนไพรใกล้ตัวมาสกัดเป็นยา วิธีสกัด วิธีเก็บรักษา น้ำมันนวดคลายเส้น = แก้ปวด, น้ำมันเขียวฤทธิ์เย็น = แก้แพ้ ดับพิษร้อนถอนพิษไข้, ยาหม่องน้ำมันว่าน = แก้ปวดบวมช้ำ คลายเส้นเคล็ดขัดยอก, ยาหม่องเขียวสารพัดประโยชน์ = แก้แพ้ ผดผื่น แมลงกัดต่อย ทำกัวซาร์)
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการเรียนรู้ สมุนไพร พิมเสน การบูร เมนทอล วาสลีน สีผึ้ง น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา บรรจุภัณฑ์
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ประกอบการสอน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง 1-2 คู่ ถุงสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  เรียนรู้คุณสมบัติต่างๆของสมุนไพรไทย การนำสมุนไพรใกล้ตัวมาสกัดเป็นยา วิธีการสกัด วิธีเก็บรักษา
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำน้ำมันนวดคลายเส้น = แก้ปวด, การทำน้ำมันเขียวฤทธิ์เย็น = แก้แพ้ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้
13.00 - 15.30  บรรยาย/ปฏิบัติ  คุณสมบัติของสมุนไพรการทำยาหม่อง การทำยาหม่องน้ำมันว่าน = แก้ปวดบวมช้ำ คลายเส้นเคล็ดขัดยอก, ยาหม่องเขียวสารพัดประโยชน์ = แก้ผดผื่น แมลงกัดต่อย ทำกัวซาร์
15.30 - 16.00  บรรยาย  สรุปและทบทวนบทเรียนเป็นการทดสอบความเข้าใจ