โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
SC029 ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ (แชมพูสมุนไพร/แชมพูสดแบบธรรมชาติ 100% เซรั่มบำรุงผม)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายประจักษ์ ปฏิทัศน์
2. นางสาวจีรภา ปิ่นธรรมรักษ์
3. นางสาวจงดี ลิมปนะถาวร
4. นางสาวชนิสรา โสกันต์
5. นางสาวรัชนี งามมานะ
6. นายอาวุธ อาทิตย์แก้ว
7. นางสาวสุพรทิพย์ กิตติวัชระชัย
8. นางสาววรณัน นิธิกุลธวัช
9. นายยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
10. นายยอดบุญ ลิ่มอรุณ
11. นางสาวลลิดา รัตนมังคลานนท์
12. นางสาวสุพัตรา ชัยชุมภู
13. นางเสาวรักษ์. เชื้อบาง
14. นางสาวพรณภา เกตุประดิษฐ์
15. นายปรีชากุล กฤตย์โชติกลาง
16. นางสาวพัชรี ศุภศันสนีย์
17. นางสาวสุพรทิพย์ กิตติวัชระชัย
18. นางสาวปวีณา อืนวกูล
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกัญวรา สุรธรา
2. นายสมบัติ อภิสิทธิวาณิช
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปาริชาด เอมดี
2. นางสาวจุฑามาศ ศรีสนิท
3. นางสาวสริตา โกวัฒนะ
4. นางสาวปวีณา อินวกูล
5. นางศราพร จงกุลรัตน์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปวีณา อินวกูล
2. นางสาวมลฤดี กัณฑภา
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายทินพล หวังเจริญสุข
2. นางเอื้อมพร
อาจารย์ผู้สอน: สุกัญญา หล่อตระกูล และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,130 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,580 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดคุณวุฒิ, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เรียนรู้จักสมุนไพรชนิดต่างๆ สมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมาสกัดใช้เกี่ยวกับการดูแลสุขาภาพเส้นผม และหนังศีรษะ การเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเส้นผมให้สุขภาพดีแก้ปัญหาผมร่วม หงอกก่อนวัย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: ้ิเอกสารประกอบการเรียนรู้ สมุนไพรต่างๆ น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา บรรจุภัณฑ์
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ประกอบการสอน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าปิดจมูก, ถุงมือยาง 1-2 ชิ้น, ถุงสำหรับใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  เรียนรู้คุณสมบัติต่างๆของสมุนไพรไทย การนำสมุนไพรใกล้ตัวมาสกัดทำแชมพูสมุนไพร (วิธีสกัดสมุนไพรนำไปใช้ทำแชมพู)
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การสกัดสมุนไพร
13.00 - 15.00  ปฏิบัติ    การทำแชมพูสด ดีท็อกซ์เส้นผมและหนังศีรษะและการทำเซรั่มบำรุงผม
15.00 - 16.00  บรรยาย  สรุปและทบทวนบทเรียนเป็นการทดสอบความเข้าใจ