โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
MI016 อาหารสุนัขทางเลือก (ขนมน้องหมา)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวดวงหทัย วิศาลโภคะ
2. นางสาวพิมพร เมธาสิริ
3. นางสาวพรรณนิภา ชินะวนิชกิจ
4. นางสาวรัชนิดา เหลืองมหานาคะ
5. นางสาวสุภา สิทธานุกูล
6. นายสิทธิพร จรดล
7. นางสาวสุวีณา หงษ์ทวี
8. นางสาวรวีวรรณ อรรถานิธี
9. นางจันทร์เพ็ญ เรณู ณ อยุธยา
10. นายทวีพงษ์ บุญยืน
11. นางสาวสุภาภรณ์ ลาเหงา
12. นางสาวเสาวณีย์ เขียงนิยม
13. นางสาวเฉลิมขวัญ วัฒนไกร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวปิยะฉัตร
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ วรากุลปกรณ์ศิริ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นาง ฤดี ตันติวงศ์
2. นางสาวณัชชาภัทร เหลือล้น
3. นางสาวธัญญา พุ่มพวงเกียรติ
4. นางสาวรัตน์ติกาล เชาว์ตะกู
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวมลฤดี​ พุกเนียม
2. นางสาวแพรพันธ์ เพชรวาณิชกุล
3. นางสาวภัทรินญา บุญเลิศ
4. นายดนัยนาถ ลี้ประเสริฐ
5. นายวีระศิษฐ์ ผลวิจิตร์
6. นางสาวสุพรรณี พุมมา
7. นางสาวดุษฎี เย็นสุดใจ
8. นางสาวพัฒธณี ดวงเนตร
9. นางสาวจินต์จุฑา ศรีสมบูรณ์สกุล
10. นายรัตภูมิ ลีลาภรณ์
11. นายพัฒนา เฉลิมธนศักดิ์
12. นางชิดสุภางค์ กิตยาธิคุณ
13. นางสาวโชฏิรตีภัค โชฏิธนภัคภูสิทธิ์
14. นายอนุสิทธ์ งามลาภ
15. นางสาวอารีย์ ยิ่งวิริยะวัฒน์
16. นางสาวศศิธร แซ่จิ้ว
17. นางสาวรัตมา กำธรเจริญ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 950 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 400 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป , จำนวนที่รับ 10-24 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุนัข วัตถุดิบอาหารสุนัข แนวโน้มความต้องการอาหารสุนัขทางเลือก การทำอาหารสุนัขแบบแห้งด้วยเตาอบไมโครเวฟ บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำไปทำให้สุนัขที่เลี้ยงไว้เป็นการลดรายจ่ายค่าอาหารสุนัขและอาจนำไปทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: แป้งขนมปัง แป้งโอลวีต ยีสต์แห้ง น้ำตาล เกลือ ตับไก่ปิ้ง ผักปลอดสารพิษ เนื้อวัวสด เนื้อไก่สด เนื้อหมูสด พิมพ์กดขนมรูปกระดูก ถาดอบไมโครเวฟพื้นลอน ถุงลามิเนตสองชั้นสูญญากาศ อ่างผสมไม่โครเวฟได้ ถุงมือ น้ำดื่ม ถ้วยตวง
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสุนัข อาหารสุนัขสำเร็จรูป อาหารสุนัขแบบปรุงเอง และอาหารสุนัขทางเลือก รูปแบบของอาหาร อาหารเปียก และอาหารแห้ง โภชนาการ วัตถุดิบ ยีสต์ สารปรุงแต่งอาหาร สูตรอาหารสุนัขทั่วไป สูตรอาหารสุนัขเฉพาะกลุ่ม บรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษา
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำอาหารสุนัขแบบแห้ง การเตรียมส่วนผสม การขึ้นรูป การอบทำให้แห้งด้วยไมโครเวฟ การบรรจุภัณฑ์