โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP264 การผลิตลูกชิ้นหมู
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอธินัท ตั้งวรกิตติ
2. นางสาวสิริณญภัคร สุขทวี
3. นายชัยวัฒน์ วิริยะมานะชัย
4. นายพงศกร​ แท่นประยุทธ
5. นายนฤพล พิกุลขาว
6. นางสาวบุษบัน วงศ์ถาวร
7. นายประคลภ์ ปิลันธนเศรษ์
8. นางสาวธัญญ์นรี ธนากุลชีวารัตน์
9. นางสาวสุภาพร รัตน์มณี
10. นางบัณฑวรรณ
11. นางสาววราภรณ์ ผลบุญ
12. นางสาววารุณี พรมนนท์
13. นางสาววริษฐา เสียงเพราะ
14. นางสาวอุทุมพร รัตนภักดี
อาจารย์ผู้สอน: สุจิตตา เรืองรัศมี
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,350 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถประกอบอาหารได้, จำนวนที่รับ 16-20 คน
สถานที่อบรม: ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ชั้น 1 ห้อง 112
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เทคนิคการผลิตลูกชิ้นหมู กรรมวิธีการผลิตลูกชิ้นหมู และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ประกอบอาหารที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา
แผนการสอน:
09.00 - 11.00  บรรยาย  เทคนิคการผลิตลูกชิ้นหมู แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมู
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตลูกชิ้นหมู
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    กรรมวิธีการผลิตลูกชิ้นหมู