โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP261 การทำน้ำนมถั่วเหลืองและแปรรูปน้ำสมุนไพร 2 ชนิด(น้ำเห็ด 3 ชนิด และน้ำตะไคร้ใบเตย) แบบบรรจุขวด ระดับครัวเรือน
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธวัช รัตนพรภิญโญ
2. นางกิรณา รุ่งศิลป์
อาจารย์ผู้สอน: ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,450 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 900 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: ป.6 ขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพร ที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม วัตถุดิบที่ใช้ เทคนิคการแปรรูป การบรรจุ และการฆ่าเชื้อเบื้องต้น รวมทั้งวิธีการตั้งแต่แรกเริ่ม จนสำเร็จเป็นเครื่องดื่มพร้อมจำหน่าย ทิศทางการลงทุน และความรู้พื้นฐานที่จำเป็น (สอนการแปรรูปน้ำสมุนไพร 2 ชนิด และน้ำนมถั่วเหลืองเข้มข้นบรรจุขวด)
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  หลักการในการเลือกซื้อและการเก็บรักษาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ การเตรียมและเทคนิคต่างๆ
10.00 - 12.00   ปฏฺิบัติ   การเตรียมและขั้นตอนการทำเครื่องดื่มสมุนไพร 2 ชนิดบรรจุขวด
13.00 - 16.00   ปฏฺิบัติ   การเตรียมและขั้นตอนการทำน้ำนมถั่วเหลืองเข้มข้นบรรจุขวด ถาม-ตอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะฝึกปฏิบัติ