โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP257 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (ข้าวเกรียบฟักทอง มะละกอแผ่น และมะขามแก้วรสกล้วย)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางอมรรัตน์​ วงษ์กลม
2. นางสาวกรรณิการ์ อำไพ
3. นางสาวสุพรทิพย์ กิตติวัชระชัย
4. นางสาวศิริพรรณ เทียมโฮม
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 15-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณมากมากแปรรูป เช่น การทำข้าวเกรียบฟักทอง มะละกอแผ่น และมะขามแก้วรสกล้วย การเตรียมเครื่องประกอบต่างๆ การแบ่งกลุ่มให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรช่วยลดการเน่าเสียของผลไม้ที่มีปริมาณมาก ทำให้มีเสบียงอาหารเก็บได้รับประทานได้นานขึ้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์สำหรับประกอบการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น การทำข้าวเกรียบฟักทอง มะละกอแผ่น และมะขามแก้วรสกล้วย
10.00 - 16.00   ปฏิบัติ   การเตรียมเครื่องประกอบ ข้าวเกรียบฟักทอง มะละกอแผ่น และมะขามแก้วรสกล้วย