โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP255 น้ำยากะทิปลาช่อน น้ำพริกนรกกุ้ง และน้ำพริกเผากุ้ง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 15-20 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: อธิบายขั้นตอนการทำน้ำยากะทิปลาช่อน การเลือกวัตถุดิบ การเตรียม ส่วนผสม การปรุง การทำน้ำยากะทิปลาช่อนเป็นอาหารหลักรับประทานคู่กับขนมจีน ไข่ต้ม และผัก เช่นถั่วงอก ถั่วฝึกยาว ใบแมงลักเป็นต้น และอธิบายขั้นตอนต่างๆในการทำน้ำพริกเผา และน้ำพริกนรก การเตรียมเครื่องน้ำพริก การปรุงและการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริก
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: วัตถุดิบสำหรับประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การทำน้ำยากะทิปลาช่อน น้ำพริกนรกกุ้ง และน้ำพริกเผากุ้ง การเตรียมเครื่องประกอบต่างๆ  การปรุงน้ำยากะทิปลาช่อน การเตรียมเครื่องประกอบต่างๆ การปรุงน้ำยากะทิปลาช่อน การเตรียมเครื่องประกอบน้ำพริกนรก และน้ำพริกเผา การปรุง การบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริก
10.00 - 12.00   ปฏิบัติ   การเตรียมเครื่องน้ำยากะทิปลาช่อน
13.00 - 16.00   ปฏิบัติ   การเตรียมเครื่องประกอบ น้ำพริกนรกกุ้ง และน้ำพริกเผากุ้ง การปรุง และการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริก