โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP250 ขนมประจำเทศกาล : ขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่ง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวอสมาพร ประดุจมณีพันธุ์
2. นางสาวจุฑามาศ ศรีสนิท
3. นางนราพร สุเณรุ
4. นางสาวมะลิ วันทนาศิริ
5. นางสาวพัชรี ศุภศันสนีย์
6. นางสาวชลธิชา คล้ายคลึง
7. นางสาวชุติมา บุญสนอง
8. นางสาวณัฐสินี อังศุสิงห์
9. นางสาวฆัณกนค พุกพูน
10. นางสาวกนกพร บุญศิริรุ่งเรือง
อาจารย์ผู้สอน: วาสนา นาราศรี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป (สามารถอ่าน-เขียนภาษาไทยได้), จำนวนที่รับ 15-25 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่งเป็นขนมที่ใช้สำหรับไหว้ในเทศบาลตรุษจีน และสารทจีน โดยขนมทั้ง 3 ชนิดนี้มีส่วนผสม และเทคนิคขั้นตอนการทำที่แตกต่างกัน ซึ่งใช้กระบวนการให้ความร้อนด้วยการนึ่งขนมให้สุก สำหรับขนมปุยฝ้าย มีส่วนผสมหลักประกอบด้วย แป้ง ผงฟู น้ำตาล ไข่ และน้ำ นอกจากนี้ยังมีการแต่งกลิ่น และสีต่างๆ ขนมปุยฝ้ายมีลักษณะเด่นในด้านเนื้อสัมผัสที่นุ่มละเอียด และฟูเบา หน้าขนมจะแตกเป็น 3-4 แฉกอย่างสวยงาม ขนมชนิดนี้แทนความหมายของความเฟื่องฟู เจริญรุ่งเรือง และงอกงาม ขนมเทียนมีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล และไส้ขนมเทียนแบบไส้เค็ม และไส้หวาน ขนมมีลักษณะห่อด้วยใบตองเป็นทรงสามเหลี่ยม เนื้อสัมภัสของขนมจะมีความเหนียมนุ่ม ซึ่งขนมเทียนมีความหมายที่แสดงถึงความสว่างรุ่งเรือง และความราบรื่นในชีวิต ส่วนขนมเข่งมีส่วนผสมของแป้ง น้ำตาล และน้ำ เป็นขนมที่อยู่ในกระทงใบตองแห้ง และมีความหมายที่แสดงถึงความหวานชื่น และความราบรื่นในชีวิต ทั้งขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่งนอกจากใช้ในงานเทศกาลแล้ว ยังสามารถรับประทานเป็นอาหารว่าง และทำเพื่อจำหน่ายได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และส่วนผสมต่างๆ ที่ใช้ในการทำขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่ง ภาชนะใส่กลับบ้าน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบ อธิบายวิธีชั่งตวง คุณสมบัติส่วนผสมขนมปุยฝ้าย ขนมเทียน และขนมเข่ง รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการทำ
10.00 - 12.00   ปฏิบัติ    การทำขนมปุยฝ้าย
13.00 - 15.30   ปฏิบัติ    ขนมเทียน และขนมเข่ง
15.30 - 16.00   ปฏิบัติ    ตอบข้อซักถามและสรุป