โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP215 การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (ผลไม้หยี เยลลี่แข็ง และแยมสับปะรด)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางนันทนา จึงสมศรี
2. นายวรวุฒิ แผ่คุณ
3. นางสาวกรรณิการ์ อำไพ
4. นางสาววราภรณ์ บุญน้อม
5. นายเจนจบ กาญบรรจง
6. นางสาวศิริพรรณ เทียมโฮม
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อ่านออก เขียนได้, จำนวนที่รับ 15-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดยนำผลผลิตทางการเกษตรที่มีปริมาณมากตามฤดูกาลมาแปรรูป เช่น การทำผลไม้หยี เยลลี่แข็ง และแยมสับปะรด การเตรียมเครื่องประกอบต่างๆ การแบ่งกลุ่มให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรช่วยลดการเน่าเสียของผลไม้ที่มีปริมาณมาก ทำให้มีเสบียงอาหารเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ ที่ใช้ในการทำผลไม้หยีและเยลลี่แข็ง
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้าเช็ดมือ ผ้ากันเปื้อน
แผนการสอน:

09.00 - 10.00  บรรยาย  การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น การทำผลไม้หยี ผลไม้ที่ใช้ เช่น มะม่วง สับปะรด ฝรั่ง การทำเยลลี่แข็งและแยมจากสับปะรด
10.00 - 12.00   ปฏิบััติ   การทำเยลลี่แข็งจากสับปะรด
13.00 - 16.00   ปฏิบัติ   การทำผลไม้จากมะม่วง สับปะรด และฝรั่ง การทำแยมสับปะรด