โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP160 ขนมไทยในงานมงคล 9 อย่าง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางนภัสนันท์ ปิยพรธนาวัฒน์
2. นางสาวสินีนาฏ มหุตติการ
3. นางสาวอสมาพร ประดุจมณีพันธุ์
4. นางสาวพนิดา ภัควันต์
5. นางสาวสุภรณ์ พุฒยางกูร
6. นางสาวอาจารีย์ ธัญวงวัฒน์
7. นางสาววาสนา บุญสนาน
8. นางรมิดา โฆษิตวราสิน
9. นางสาวชลธิดา​ เจริญสุข
10. นางสาวมาลัยพร พรเลิศ
11. นางสาวสุนีรัตน์ เมรสนัด
12. นายอภิธาร รชตะเกษม
13. นางสาวนภัทร์ เกติพันธุ์
14. นางสาวสุนิสา แสงพุฒ
อาจารย์ผู้สอน: นวลเพ็ญ ธรรมษา และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,450 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 1,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ขนมไทยในงานมงคลต่างๆ ของคนไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นงานมงคลสมรส งานบุญขึ้นบ้านใหม่ ส่วนมากต้องมีขนมมงคลเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ เช่น ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ทองเอก เสน่ห์จันทน์ ลูกชุบ ขนมชั้น เป็นต้น ผู้เรียนจะได้ทำขนมทั้งหมดและรู้เทคนิค วิธีทำ การเลือกซื้อวัตถุดิบในการประกอบขนมต่างๆ อย่างละเอียด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม ภาชนะบรรจุอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 11.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆ การทำฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ขนมชั้น
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    กวนถั่วสำหรับทำเม็ดขนุน ลูกชุบ (สำหรับทำวันที่สอง)
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การทำฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด ขนมชั้น

วันที่สอง
09.00 - 11.00  บรรยาย  การทำทองเอก เม็ดขนุน จ่ามงกุฎ ลูกชุบ เสน่จันทน์
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การทำทองเอก เม็ดขนุน
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การทำจ่ามงกุฎ ลูกชุบ เสน่จันทน์