โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP150 บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง (ทำเส้นบะหมี่)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววลัญช์รัตน์ โสภา
2. นายสาโรจน์​ เพชรมณี
3. นางสาวSaowaluck Vongsnara
4. นายนายทรงศักดิ์แซ่ลก
5. นางสาวฆัณกนค พุกพูน
6. นางสาวณัฐชุตา เอกตระกูลชัย
7. นางสาวเสาวลักษณ์. สมมิตร
8. นางสาวธนัชฐา หรับจันทร์
9. นางสาวณัฐสินี อังศุสิงห์
10. นางสาวธัญเนศวร์ วณิชชัยโรจน์
11. นางสาวสาวิณี คนดี
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวณัฐชุตา เอกตระกูลชัย
2. นายจีระศักดิ์ เศรษฐ์หิรัญกุล
3. นายณัฐโชคชัย พุ่มทองคำ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสายชล​ ไกรวศิน
2. นายสาโรจน์​ เพชรมณี
3. นายสนั่น สิริวรรณวงศ์
4. นายอาทิตย์ ชูรัตน์
5. นายประเสริฐสิน ครุธคำรพ
6. นางณัชชา สร้อยเสนา
7. นายรัฐดำเนิน ดอนนาปี
อาจารย์ผู้สอน: นวลเพ็ญ ธรรมษา และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,250 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การทำบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนั้น ปกติเส้นบะหมี่จะทำการซื้อแบบสำเร็จรูปและนำมาประกอบ แต่ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้ทำเส้นบะหมี่สดจากแป้งสาลี และทำการขึ้นรูปเป็นเส้นบะหมี่ และมีการหมักหมูแดงที่ใช้เครื่องปรุงที่ผสมเองโดยไม่ใช้ผงชูรสในการหมัก การทำเกี๊ยวหมูให้มีรสชาติเหนียวนุ่ม และการทำน้ำซุปก๊วยเตี๋ยวให้มีรสชาติกลมกล่อมหลักสูตรนี้ให้ความรู้ในการเลือกวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการประกอบอาหาร
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: เครื่องมือ และอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหาร
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  การเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำบะหมี่เกี๊ยวหมูแดง การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำอย่างถูกวิธี สาธิตการทำเส้นบะหมี่ และการหมักหมูแดง และเกี๊ยวหมู
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ  การทำเส้นบะหมี่ หมักหมูแดง เกี๊ยวหมู
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การขึ้นรูปบะหมี่ ย่างหมูแดง ลวกเกี๊ยวหมู การทำน้ำซุปสำหรับบะหมี่แห้งและน้ำ สรุปการเรียนและตอบข้อซักถาม