โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP110 ไส้กรอกอีสาน แหนมซี่โครงหมู และแหนมหูหมู
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจุฑารัตน์ เจริญโรจนตระกูล
2. นางสาววัลลภา โล่สิริลักษณ์
3. นางสาวแพรววิไล สำราญอยู่
4. นายปาโมช
5. นายสมเกียรติ. ศรีม่วง
6. นายธนันยศ ทองนพคุณ
7. นางสาวเพียงพิศ ด้วงจุมพล
8. นางสาวดวงทิพย์ ด้วงจุมพล
9. นางสาวธัญญา วาระสิทธิ์
10. นางสาวสุชาดา
11. นางสาวภัสรา พูลทอง
12. นางชเนตตี จันทิก
13. นางพัฒน์ธนี เตโชประเสริฐ
14. นางสาวแววดาว ยาประกัลป์
15. นางสาวธัญญ์นรี ธนากุลชีวารัตน์
16. นายอธินัท ตั้งวรกิตติ
17. นางสาวมะลิ วันทนาศิริ
18. นางสาวงามพรรณ์ ฐิติพรรณกุล
19. นางสาวอนรรฆวี แซ่เฮ้ง
20. นางสาวสิริณญภัคร สุขทวี
21. นายบุญยฤทธิ์ พลขันธ์
22. นายอาวุธ อาทิตย์แก้ว
23. นางสาวกฤษณา​ จริยาธนาวุฒิ
อาจารย์ผู้สอน: สุจิตตา เรืองรัศมี และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 950 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถประกอบอาหารได้, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: กรรมวิธีการผลิตไส้กรอกอีสานและแหนมชนิดต่างๆ รวมทั้งเทคนิคการผลิตความปลอดภัยของการผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสานและแหนม และการเลือกซื้อวัตถุดิบในการผลิต
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 10.00  บรรยาย  วัตถุดิบและการเลือกซื้อวัตถุดิบในการผลิตไส้กรอกอีสาน และแหนมชนิดต่างๆ
10.00 - 11.00  บรรยาย  กรรมวิธีการผลิตและเทคนิคการผลิตไส้กรอกอีสาน และแหนมชนิดต่างๆ
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมวัตถุดิบ สำหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน และแหนมชนิดต่างๆ
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การผลิตไส้กรอกอีสานและแหนมชนิดต่างๆ