โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP080 น้ำสลัดแบบต่างๆ (น้ำสลัดงา น้ำสลัดวาซาบิ น้ำสลัดญี่ปุ่น น้ำสลัดอิตาเลี่ยน น้ำสลัดไข่กุ้ง มายองเนส ซีซ่าสลัด)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายถาวร พิพัฒนพันธ์​
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางอุบลวรรณ ธีระกุลพิศุทธิ์
2. นางสาวเกษศิรินทร์ พิริยะสงวนพงษ์
3. นางจิรนันท์ ตรัยศรัณย์วงศ์
4. นางอารีวรรณ ทองนิตย์
5. นายประพนธ์ ภิริยะแสง
6. นายมนต์ชัย สอนเสริม
7. นายเฉลิม​พ​ล​ ทองอ่อน
8. นายจิรภัส เทนสุภรณ์
9. นายโชติวิทย์ ประนมพนธ์
10. นางวิไลพร
11. นางสาวปริยานุช อาชวกุลเทพ
12. นายนฤนาท เข่งเงิน
13. นายสมบัติ อภิสิทธิวาณิช
14. นายสานนท์ สอนเสริม
15. นางกฤษณา สอนเสริม
16. นายรุ่งระวี มาลาสี
อาจารย์ผู้สอน: พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,550 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: น้ำสลัดหลากรส ได้แก่ น้ำสลัดสูตรมาตรฐาน น้ำสลัดงา น้ำสลัดวาซาบิ น้ำสลัดญี่ปุ่น น้ำสลัดไข่กุ้ง น้ำสลัดอิตาเลียน ซีซาร์สลัด และมายองเนส เรียนรู้วิธีการทำน้ำสลัดที่มีคุณภาพ การเตรียมผัก ผลไม้ เพื่อรับประทานกับน้ำสลัด การจัดจานสลัด สาธิตวิธีการทำกลูตอง (ขนมปังกรอบ) และขนมปังกระเทียม
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย  หลักการชั่ง ตวง วัด การเลือกซื้อผัก การเตรียมผักสำหรับจานสลัด เทคนิคการทำน้ำสลัดให้มีคุณภาพที่ดี ขั้นตอนการทำน้ำสลัดแบบต่างๆ และมายองเนส 
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมผักสำหรับจานสลัด
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การทำน้ำสลัดสูตรมาตฐาน น้ำสลัดงา น้ำสลัดวาซาบิ น้ำสลัดญี่ปุ่น น้ำสลัดอิตาเลี่ยน น้ำสลัดไข่กุ้ง มายองเนส และซีซ่าสลัด พร้อมทั้งการจัดตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิร์ฟ และสาธิตการทำกลูตอง และขนมปังกระเทียม