โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP079 น้ำปลาหวาน และน้ำพริกบรรจุขวด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกรรณิการ์ อำไพ
2. นางทิพวรรณ เกียรติงามสกุล
3. นางสาวพิชญา ธนะกมลประดิษฐ์
4. นางสาวจุฑามาศ ศรีสนิท
5. นางสาวนริศา สุระวิญญู
6. นางศิริพร จันทร์ประดับ
7. นายสาโรจน์​ เพชรมณี
8. นายอรุณ นวกิจรังสรรค์
9. นางสมศรี ธีระกำจาย
10. นางพรรณประภา ภูมิมาศ
11. นางสาวศศิธร รุ่งรัตน์มณีมาศ
12. นางสาววรณัน นิธิกุลธวัช
13. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ จารุพงศ์
14. นางจีรภา ศรีสว่าง
15. นางสาวศิริรัตน์ สอนศรี
16. นางสาวพจนีย์ ศรีคุ้ม
17. นายนพณัช บำรุงกิจ
18. นางสาวสมฤดี เธียรฉาย
19. นางSuphawadee Taya
20. นางสาวนภัสวรรณ สุขสถาน
21. นางเกวลี อนันตโชค
22. นางสาวกลิ่นผกา สุภาชาติ
23. นางกิดาพรรณ โกศลกุล
24. นางอินท์วิอร​ อัจฉริยอุเทน
25. นางสาวธัญนันท์ เจตจรูญวิวัฒน์
26. นางสาวกุลชลี เหล่าทวีทรัพย์
อาจารย์ผู้สอน: สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,900 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป จบชั้นประถมศึกษา 4-6 ขึ้นไป (สามารถอ่าน-เขียนได้), จำนวนที่รับ 16-30 คน
สถานที่อบรม: บรรยาย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 2
ภาคปฏิบัติ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6-609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เรียนรู้กระบวนการผลิตและแปรรูปน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผาบรรจุขวด การคัดเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสม วัสดุ-อุปกรณ์ ขั้นตอนการผลิต การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุนเบื้องต้น
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น น้ำปลา น้ำตาล กุ้งแห้ง หอมสด พริกขี้หนู ผลไม้ตามฤดูกาล มะม่วง เตาแก๊ส มีด เขียง กระทะ หม้อ ชาม กะละมัง เทอร์โมมิเตอร์ ขวด โหลแก้ว ฝาขวด ไม้พาย ทัพพี ข้อน ตราชั่ง ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ หมวกคลุมผม
แผนการสอน:

09.00 - 11.00  บรรยาย สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร(GMP) กระบวนการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผาบรรจุขวด การคัดเลือกวัตถุดิบ การจัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สถานที่ผลิต การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ การคิดต้นทุนเบื้องต้น 
11.00 - 12.00    ปฏิบัติ การคัดเลือกวัตถุดิบ การปอก-สับส่วนผสมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
13.00 - 16.00   ปฏิบัติ ดำเนินการและควบคุมกระบวนการผลิตน้ำปลาหวานและน้ำพริกเผาบรรจุขวด เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์