โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP068 ปั้นขลิบนึ่งไส้ปลา ปั้นขลิบทอดมังสวิรัติ กะหรี่ปั๊บไส้ไก่
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวมะลิ วันทนาศิริ
2. นางสาวพรรณนิภา ชินะวนิชกิจ
3. นางสาวจินต์จุฑา ไชยพานิช
4. นางสาวธัญญมาศ เลาห์วีระพานิช
อาจารย์ผู้สอน: อุษาพร ภูคัสมาส และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,500 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,100 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 15-26 คน
สถานที่อบรม: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: อธิบายการทำปั้นขลิบนึ่งไส้ปลา ปั้นขลิบทอดไส้มังสวิรัติ และกะหรี่ปั๊บไส้ไก่ การเลือกซื้อวัตถุดิบ การเตรียมแป้ง การเตรียมไส้ 3 ไส้ การผ้ดไส้ การห่อแป้ง การนำไปนึ่งและการทอด การแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติ
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: วัตถุดิบประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:
09.00 - 10.00  บรรยาย  การทำปั้นขลิบนึ่งไส้ปลา ปั้นขลิบทอดมังสวิรัติ กะหรี่ปั๊บไส้ไก่ การเตรียมแป้ง การเตรียมไส้ การห่อ การนึ่งและการทอด
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมแป้ง และเตรียมไส้ 3 ชนิด
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การห่อแป้ง การนึ่ง และการทอด