โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP051 เทคนิคการผลิต หมูทุบ หมูฝอย และหมูสวรรค์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางอุมาภรณ์ ผดุงทรัพย์
2. นายพงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์
3. นายจิรภัส เทนสุภรณ์
4. นางจิรนันท์ ตรัยศรัณย์วงศ์
5. นายจักรา
6. นางศรัณยา รักเสรี
7. นางสายชล​ ไกร​วศิน​
8. นางสาวกรรณิการ์ แผงงาม
อาจารย์ผู้สอน: สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,000 บาท (ค่าธรรมเนียม 400 บาท + ค่าวัสดุ 1,600 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป จบชั้นประถมศึกษา 4-6 ขึ้นไป (สามารถอ่าน-เขียนได้), จำนวนที่รับ 16-30 คน
สถานที่อบรม: ภาคบรรยาย : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 2
ภาคปฏิบัติ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 6 ห้อง 609
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ศึกษากระบวนการผลิต การคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมวัสดอุปกรณ์ สถานที่ การควบคุมกระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อเพื่อการจำหน่าย การทำการตลาดผลิตภัณฑ์หมูทุบ หมูฝอย หมูสวรรค์
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม เช่น หมูเนื้อแดง เครื่องปรุงรส เขียง ผักสมุนไพร น้ำมันพืช หม้อทอดไฟฟ้า เตาอบไฟฟ้า ตู้อบลมร้อน เครื่องหั่น กะทะ หม้อ ตาชั่ง มีด ฆ้อนทุบ ฯลฯ
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ หมวกคลุมผม
แผนการสอน: 09.00 - 11.00  บรรยาย  การศึกษาสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร หลักเกณฑ์และวิธีการผลิต หมูทุบ หมูฝอย และหมูสวรรค์  การคัดเลือกวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต  การรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต และการจัดการด้านการตลาด
11.00 - 12.00   ปฏิบัติ    การผลิตหมูฝอย และการนึ่งข้าวเหนียว
13.00 - 14.00  บรรยาย  การผลิตหมูสวรรค์ และการผลิตหมูทุบ การรักษาคุณภาพมาตรฐานการผลิตและบรรจุภัณฑ์ตามหลักการ GMP ในการผลิตอาหาร
14.00 - 16.00   ปฏิบัติ    การผลิต หมูสวรรค์ หมูทุบ การบรรจุภัณฑ์ และการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม