โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP050 สเต็กหมู สเต็กปลา สลัด และแซนวิช
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพัชรินทร์ บุ่ย
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวจุฑาวิทย์ รอดไฝ
2. นายทัดเซ็น บรรจงวิทย์
3. นางสาวภาวดี ชนะพาห์
4. นางสาวศศิธร ปรมาตร
5. นางสาวเกษศิรินทร์ พิริยะสงวนพงษ์
6. นายพรชัย นิลประภา
7. นางสาววราภรณ์ รณะบุตร
8. นายสว่าง ศรีบุตร
อาจารย์ผู้สอน: พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,050 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.) ห้องปฏิบัติการอาหาร ชั้น 1
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ วิธีการตัด หั่น แล่ และตัดแต่งเนื้อสัตว์ที่ถูกต้อง การหมักเนื้อสัตว์สำหรับทำสเต็ก วิธีการย่างเนื้อสัตว์แต่ละชนิด การทำน้ำสลัดให้ได้มาตรฐาน และการประยุกต์ทำน้ำสลัดสูตรต่างๆ การทำแซนวิชแบบต่างๆ การจัดตกแต่งจานอาหาร และการบรรจุ หีบห่อเพื่อการจัดจำหน่าย การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การคิดต้นทุน และกำหนดราคาขาย
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 11.00 บรรยาย  แนะนำวิธีการเลือกเนื้อสัตว์ ลักษณะที่ดีของเนื้อสเต็ก วิธีการตัด หั่น และเต่งเนื้อสัตว์ วิธีการหมักเนื้อสัตว์ การจัดการตกแต่งจานอาหารให้น่าทาน เทคนิคการทำน้ำสลัด ให้มีคุณภาพที่ดี (น้ำสลัดไม่แยกตัว) เทคนิคการทำแซนวิช รวมถึงการบรรจุหีบห่อสำหรับขาย ต้นทุนการผลิต และการกำหนดราคาขาย 
11.00 - 12.00 ปฏิบัติ    การหั่น ตัดแต่งเนื้อสัตว์ เพื่อนำไปหมัก การล้างผักชนิดต่างๆ ให้สะอาด และให้สด 
13.00 - 17.00 ปฏฺิบัติ    การย่างเนื้อ และวิธีการสังเกตุความสุกของเนื้อ การทำสลัดน้ำข้น และน้ำสลัดใส่งา การจัดจานสลัด การจัดจานสเต็ก การทำแซนวิช และการบรรจุหีบห่อในลักษณะต่างๆ