โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP028 ซอสยอดฮิต 4 ชนิด : ซอสผัดไท ซอสสามรส ซอสเปรี้ยวหวาน ซอสส้มตำ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวประภาพันธ์
2. นางกมลภา ศรีกาญจนา
3. นางสาวชนันท์กานต์
4. นายถาวร พิพัฒนพันธ์​
5. นางสาวณปภัช พงศ์กรีติ
6. นายวิชา พิรุณจิตต์
7. นางสาวจุฑาวิทย์ รอดไฝ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาววราภรณ์ ผลบุญ
2. นายดนัย คุ้มสว่าง
3. นางสาวจุฑาวิทย์ รอดไฝ
4. นายมะรอนิง เจะนะ
5. นายสาโรจน์​ เพชรมณี
6. นางกันญาวีร์ ธงศิลา
อาจารย์ผู้สอน: พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,550 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 16-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคาร 1 (สถานีวิทยุ ม.ก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: 4 ซอสยอดฮิต ได้แก่ ซอสผัดไท ซอสสามรส ซอสเปรี้ยวหวาน และซอสส้มตำ เป็นซอสที่ปรุงมาจากน้ำมะขามเปียกเป็นหลัก ซอสทั้ง 4 ชนิดถูกนำมาใช้ในการประกอบอาหารที่นิยมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้การนำน้ำมะขามเปียกมาทำเป็นแม่ซอสต่างๆ เรียนรู้วิธีการเก็บผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้ระยะเวลานาน และเรียนรู้เทคนิคการปรุงอาหารโดย
ไม่ใช้สิ่งปรุงรส ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม วัตถุดิบที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ผ้าเช็ดมือ ผ้าขี้ริ้ว ดินสอหรือปากกา ภาชนะใส่ผลิตภัณฑ์กลับบ้าน
แผนการสอน:

09.00 - 11.00 บรรยาย หลักในการปรุงซอสจากน้ำมะขามเปียก วิธีการเก็บรักษาน้ำซอส 
11.00 - 12.00 ปฏิบัติ การทำซอสผัดไทย และซอสสามรส การทำก๋วยเตี๋ยวผัดไท ปรุงรสด้วยซอสผัดไท และการจัดตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิร์ฟ 
13.00 - 17.00 ปฏิบัติ การทำซอสเปรี้ยวหวาน และซอสส้มตำ การปรุงอาหารด้วยซอสเปรี้ยวหวาน การปรุงส้มตำด้วยซอสส้มตำ และการจัดตกแต่งจานอาหารพร้อมเสิร์ฟ