โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
FP019 ข้าวแช่ (ตำรับชาววัง)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางชวนพิศ ชนะกาญจน์
2. นางสาวพรทวี ธนสัมบัณณ์
3. นางสาวพัทธนันท์ ภัคศุภากร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางอุบลวรรณ ธีระกุลพิศุทธิ์
2. นางสาวพัทธนันท์ ภัคศุภากร
อาจารย์ผู้สอน: สุนันทา ชาแสน และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,050 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม (สถานีวิทยุ มก.)
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: วิธีการทำข้าวแช่ และน้ำอบควันเทียนสำหรับใส่ข้าวแช่ พร้อมทั้งวิธีการทำกะปิทอด พริกหยวกสอดไส้นึ่ง หมูปลาเค็มทอด หัวผักกาดเค็มฝอยผัดหวาน ปลาช่อนแดดเดียวผัดหวาน การแกะสลักผักเบื้องต้น การจัดสำรับข้าวแช่ พร้อมวิธีการรับประทานข้าวแช่ที่ถูกวิธี การคิดต้นทุนและราคาขาย (กรณีจำหน่าย)
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: -
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม การทำข้าวแช่ การทำน้ำสำหรับใส่ข้าวแช่ การทำกะปิทอด การทำพริกหยวกสอดไส้นึ่ง การทำหมูปลาเค็มทอด การทำหัวผักกาดเค็มผัดหวาน และการทำปลาช่อนแห้งผัดหวาน
วัสดุที่ควรนำมาเอง: ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดมือ
แผนการสอน: 09.00 - 12.00  บรรยาย  ความเป็นมาประวัติข้าวแช่ แนะนำอุปกรณ์ วัตถุดิบต่างๆ แหล่งซื้อขาย ขั้นตอนการลงมือทำกับข้าวแช่แต่ละชนิด การหุงข้าว การขัดข้าว การเก็บข้าวแช่ การทำน้ำอบควันเทียน การเลือกซื้อเทียนอบ แนะนำดอกไม้แต่ละชนิดที่สามารถนำมาทำน้ำอบควันเทียน (สำหรับข้าวแช่) การเตรียมและลงมือปฏิบัติ แต่ละชนิดของกับข้าวแช่ ได้แก่ กะปิทอด หมูปลาเค็มทอด พริกหยวกสอดไส้นึ่ง หัวผักกาดเค็มผัดหวาน ปลาช่อนแดดเดียวผัดหวาน การแกะสลักผัก แนะนำเทคนิคขั้นตอนการเตรียมเพื่อจำหน่าย การจัดสำรับข้าวแช่เพื่อรับประทาน ตลอดจนวิธีรับประทานที่ถูกต้อง
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การหุงข้าวแช่ การทำน้ำอบควันเทียน การทำลูกกะปิทอด พริกหยวกสอดไส้นึ่ง หมูปลาเค็มทอด ผักกาดเค็มผัดหวาน ปลาช่อนแดดเดียวผัดหวาน
17.00 - 18.00  ปฏิบัติ  การแกะสลักผักแนมกับข้าวแช่ การจัดผัก การจัดสำรับข้าวแช่พร้อมเสิร์ฟ การจัดลงบรรจุภัณฑ์เพื่อจำหน่าย การคิดราคาต้นทุน ราคาขาย