โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR199 ตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นประยุกต์ 1: แพทเทิร์นเสื้อผ้าสุนัขแบบต่างๆ (4 แบบ)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวกนกวรรณ จันทะมา
2. นางสาวนวรัตน์ สุดแสวง
3. นางสาวอารีย์ ยิ่งวิริยะวัฒน์
4. นางสาวฉัตราภรณ์ มณีโชติ
5. นางกรรณิการ์. สิทธิญาณ
6. นางสาววีรยา แสงอาทิตย์
อาจารย์ผู้สอน: กฤษณา แสงประไพทิพย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 750 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: ผ่านการอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าสุนัขขั้นพื้นฐาน, จำนวนที่รับ 10-26 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้วิธีการวัดตัวสุนัข การสร้างแบบทำแพทเทิร์นแบบอื่นๆที่ประยุกต์ขึ้น สามารถทำให้สุนัขที่บ้านใช้เอง และทำจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม กระดาษสร้างแบบ สายวัด ดินสอสำหรับสร้างแบบ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: กรรไกรตัดกระดาษ สายวัดหรือไม้บรรทัด ปากกาหรือดินสอ ยางลบ
**หมายเหตุ** ควรนำแว่นสายตามาด้วยในกรณีมีปัญหาทางสายตา
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุอุปกรณ์ สัดส่วนของสุนัข การวัดตัวสุนัข แนะนำการสร้างแบบแพทเทิร์น แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 และแบบที่ 4
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การสร้างแบบทำแพทเทิร์น แบบที่ 1 ถึง 4