โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR157 ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน : ชุดแซก
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางฉันทินี ผดุงกุล
2. นางสาวศุภนิจ ทองใบ
3. นางสาวนัฏวริฏฐา ปาลิยะนันทน์
4. นางสาวหทัยชนก สวัสดี
5. นางสาววาสนา ชุชัยสงค์
6. นางสาวนิชา วิบูลย์พจน์
7. นางสาวกฤชญา ปิณฑวรรธนะ
8. นางขนิษฐา สมานพันธ์
อาจารย์ผู้สอน: กฤษณา แสงประไพทิพย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,600 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,850 บาท + ค่าวัสดุ 750 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: มีพื้นฐานการเย็บผ้าด้วยจักร, จำนวนที่รับ 10-16 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้วิธีการตัดเย็บชุดแซก ซึ่งเป็นชิ้นงานการตัดเย็บเสื้อผ้าขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มจากวัดตัว สร้างแบบมาตรฐาน สร้างแบบขนาดของผู้เรียน และวิธีการตัด และเย็บผ้า จนได้เป็นชิ้นงานชุดแซก 1 ตัว โดยมีจักรเย็บผ้าให้ใช้ร่วมกันในห้องฝึกอบรม หากผู้เข้าอบรมมีจักรก็สามารถนำมาใช้ ในห้องฝึกอบรมได้
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม ผ้าสำหรับตัดชุด ผ้าซับใน ซิบ ด้ายเย็บผ้า เข็มสอย ที่เลาะผ้า ที่สนเข็ม ลูกกลิ้ง กระดาษคาร์บอน กระดาษสร้างแบบ สายวัด ดินสอชอล์ค ดินสอเขียวแดง ผ้าทำขอบ ตะขอ หมอนเข็ม กล่องใส่อุปกรณ์
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: กรรไกรตัดกระดาษ กรรไกรตัดผ้า สายวัดหรือไม้บรรทัด ปากกาหรือดินสอ
**หมายเหตุ : ควรนำแว่นสายตามาด้วยในกรณีมีปัญหาทางสายตา หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมท่านใดมีจักรก็สามารถนำมาใช้ในห้องฝึกอบรมได้
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 11.00  บรรยาย  แนะนำวัสดุ-อุปกรณ์ การวัดตัว และการจดบันทึก การสร้างแบบมาตรฐาน และการตรวจแก้แบบ
11.00 - 12.00    ปฏฺิบัติ   การวัดตัว และการจดบันทึก
13.00 - 15.00    ปฏิบัติ  การสร้างแบบมาตรฐาน และการตรวจแก้แบบ
15.00 - 17.00    ปฏฺบัติ  การสร้างแบบขนาดตัวเอง และการตรวจแก้แบบ

วันที่สอง
09.00 - 10.00  ปฏิบัติ  การสร้างแบบขนาดตัวเอง และการตรวจแก้แบบ (ต่อ)
10.00 - 11.00  บรรยาย  การวางแบบเพื่อตัดผ้า
11.00 - 14.00    ปฏิบัติ  การวางแบบเพื่อตัดผ้า
14.00 - 15.00  บรรยาย  การเย็บสาบคอ และสาบแขน
15.00 - 17.00    ปฏิบัติ  การเย็บสาบคอ และสาบแขน

วันที่สาม
09.00 - 10.00  บรรยาย  การเย็บประกอบสาบแขน สาบเสื้อ และซับในเข้ากับตัวชุด
10.00 - 17.00    ปฏิบัติ  การเย็บประกอบสาบแขน สาบเสื้อ และซับในเข้ากับตัวชุด

วันที่สี่
09.00 - 11.00  บรรยาย  การติดซิป และสอยชายกระโปรง
11.00 - 12.00    ปฏิบัติ   การติดซิป และสอยชายกระโปรง
13.00 - 17.00    ปฏิบัติ  การติดซิป และสอยชายกระโปรง และตรวจสอบความเรียบร้อย ตลอดจนลองสวมใส่ชุดที่ตัดเสร็จ