โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AR069 วาดภาพลายเส้น (Drawing)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางปริญดา ลิมกุล
2. นางสาวงามพรรณ์ ฐิติพรรณกุล
3. นางศิริรัตน์ วงศ์แก้ว
4. นางสาวจิราพรรณ ปัญญาเกียรติคุณ
5. นางสาวเสาวภาค สุขตระกูลเวศ
6. นางภารวี​ ชุณหประเสริฐ
7. นางฉันทินี ผดุงกุล
8. นางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์
9. นางสาวอสมาพร ประดุจมณีพันธุ์
10. นางสาววารุณี พันธุ์เพียร
11. นายดิสพล ผดุงกุล
อาจารย์ผู้สอน: สุริยา พึ่งจันทร์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,350 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 400 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 12 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-15 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกและเข้าใจการวาดภาพลายเส้นที่เป็นพื้นฐานของการทำงานศิลปะการสร้างภาพที่มีมิติและแสงเงาต่างๆ ฝึกการใช้สี (เอกรงค์) การจับดินสอ การปาดสี (เครยอง) ที่เป็นการใช้ข้อมือสะบัดอย่างฉับไว อิสระ และพัฒนานำพื้นฐานนี้ไปสร้างงานศิลปะขั้นต่อไป
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: ดินสอวาดเส้นโดยเฉพาะ กระดาษวาดภาพ ท่อต่อดินสอ แท่งสีเครยอง กล่องใส่อุปกรณ์ กระดานรองวาดภาพ ตัวหนีบกระดาษ มีดคัตเตอร์ ยางลบ ผ้าเช็ดมือ เอกสารประกอบการอบรม
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: หุ่นของจริง (ผลไม้และดอกไม้)
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:
วันแรก
09.00 - 10.00  บรรยาย  แนะนำอุปกรณ์ต่างๆ บรรยายเรื่องการมองภาพที่เป็นรูปทรงวัตถุใกล้ตัว สิ่งของต่างๆ จัดแบบองค์ประกอบศิลป์และที่มาของภาพลายเส้นต่างๆ
10.00 - 16.00  ปฏิบัติ  เริ่มด้วยฝึกจับดินสอวาดเส้น ทำความเข้าใจของจุดเริ่มต้น ทิศทางของเส้น การทำน้ำหนัก (อ่อน-แก่) การวาดลายเส้นรูปทรงต่างๆ เช่น ทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกระบอก และทรงวงรี เป็นต้น การวาดรูปหุ่นนิ่ง จัดองค์ประกอบศิลป์ สร้างมิติแสงเงาได้ผลงาน

วันที่สอง  
09.00 - 16.00  ปฏิบัติ  วาดรูปหุ่นนิ่ง ผลไม้-ดอกไม้ วาดภาพทิวทัศน์ ต้นไม้ พุ่มไม้ ภูเขา ลำธาร ภาพทะเล การวาดภาพด้วยเทคนิคเครยองทำตามขั้นตอน การสาธิตหน้าชั้นเรียน สรุปผลงาน แนะนำการจัดเก็บผลงานอย่างถูกวิธีและการเซ็นชื่อใต้ภาพ ได้ผลงาน