โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG030 ธุรกิจสัตว์เลี้ยงพิเศษ (การดูแลเต่าบก, เต่าน้ำ)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
อาจารย์ผู้สอน: พีระ อารีศรีสม
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,050 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 15 ปีขึ้นไป, คุณวุฒิ ป.6 ขึ้นไป, จำนวนที่รับ 10-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การเลี้ยงสัตว์พิเศษเป็นกระแสความนิยมที่เกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่น แต่เนื่องจาก ความรู้ในด้านสัตว์พิเศษยังมีน้อย ผู้เลี้ยงส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในการเลี้ยง ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก การให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงจะทำให้ลดความสูญเสียและสามารถประกอบอาชีพผู้เพาะพันธุ์ในอนาคต
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: ตู้ปลาสาธิต, โคมไฟหลอด UV lamp
วัสดุที่ควรนำมาเอง: -
แผนการสอน:

09.00 - 12.00  บรรยาย  การเลี้ยงเต่าน้ำอย่างไรให้มีสุขภาพดี
                                    - สายพันธุ์เต่า
                                    - การจัดสถานที่เลี้ยง
                                    - โรคและการจัดการ
                                    - ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
13.00 - 16.00  ปฏฺิบัติ    การจัดสถานที่เลี้ยงเต่า
                                    - การจับบังคับเต่า
                                    - การสังเกตเพื่อเลือกซื้อเต่า
                                    - อาหารเต่า
                                    - การสังเกตอาการป่วย
                                    - สายพันธุ์เต่าน้ำและเต่าบก