โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG026 การออกแบบพื้นที่ทางการเกษตร (การออกแบบพื้นที่สวนเกษตรพอเพียง)
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายไพฑูรย์ ไพเราะ
2. นายป้อมเพชร อ่างเงิน
3. นายนภวัต ช่วยนุกูล
4. นางสาวสุวรรณา ทัศคร
5. นางสาวรัชนีกร ทัศคร
6. นางสาวอภิราพร หมัดนุรักษ์
7. นางสาววันดี งามน้อย
8. นางสาววัชรี พานิชนาวา
9. นายดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
10. นายเชิดศักดิ์ ศรียากร
11. นางสาวกัญชลิกา เมฆารัตน์
12. นางสาวจุฑาวิทย์ รอดไฝ
13. นางสาวมยุรฉัตร วัชเรศโยธิน
14. นางสาวธนาภรณ์ สุวรรณวรพงศ์
15. นายเอกชัย ลำเหลือ
16. นางสาววิรว์วไล นัยโกวิทขจร
17. นายบัญชา ทองดารา
18. นายพงษ์ศักดิ์ นิลเอก
19. นางสาวไข่มุกข์ โกสินทรจิตต์
20. นายจตุรงค์ สุขเอียด
21. นางสาวรสภิญญ์ ลีลัคนาวีระ
22. นางสาวอรพรรณ เตชอัครกุล
23. นายอนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์
24. นางสาวณัฐศศิิ พึ่งพินิจ
25. นายอนุชิต วงศ์ค้าคล่อง
26. นายธนะศักดิ์ พาหุจินดา
27. นายพงษ์พัฒน์ หงษ์ยนต์
28. นายสรายุทธ สวนสำราญ
29. นายสมพงษ์ กาฬภักดี
30. นายประสงค์. สุริยกานนท์
31. นางสาวสุทธกานต์​ ดวงแก้ว
32. นางสาวพรหมพักตร์ แตงอ่อน
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวพิมพ์พร รุ่งจำรัสโสภา
2. นางสาวตารนุช พรหมเพ็ญ
3. นางสาวกีรติ. อรุณ
4. นางสาวชนิดา กนกรัตนะพร
5. นางสาวอภิณห์พร. ทัพรุ่งแสงอรุณ
6. นายวรวิทย์ ฤกษ์หริ่ง
7. นางวิไลพร อาชวกุลเทพ
8. นายประเสริฐ อดุลยรัตนนุกุล
9. นายกิติศักดิ์ สุพร
10. นางสาวอรพรรณ เตชอัครกุล
11. นายเกรียงศักดิ์ ทองมั่นคง
12. นายจเร ถมปัด
13. นายอรรคเดช บุญภิละ
14. นายสมควร ปัณราช
15. นางสาวจุฑามาศ เกิดสุวรรณ
16. นายสังวาลย์ เกษศิริ
17. นางสาวพีรดา สอนสนาม
18. นายฉัตรชัย บุณยรัตนมงคล
19. นางสาวสุวีรา หงษ์ทวี
20. นางสาวพิชญา ดิลกวุฒิสิทธิ์
21. นางสาวแพรวรุ้ง ฐานันดรสุข
22. นายสำเนียง-แสงใส
23. นางสาวภัทรพร งามละเมียด
24. นางสาวอัจฉรา ศิริพงษ์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสายฝน โกสินทรจิตต์
2. นางวิไล รักต้นตระกูล
3. นายปิยะ ขนิษฐานันท์
4. นางสาวษมาภรณ์ สาตถิกาวาส
5. นายภารุจ จันทร์วิไล
6. นายจิระศักดิ์ โลกมิตร
7. นายเสกสิทธิ์ เจริญเศรษฐศิลป์
8. นางสาววิชุดา ศรีสุข
9. นางสาวณัฐศศิ พึ่งพินิจ
10. นายอนุชิต วงศ์ค้าคล่อง
11. นางสุวิมล เตติรานนท์
12. นางฐิติมนจิตต์ ตั้งจิตเจริญ
13. นางสาวมนต์ศิริ ธรมธัช
14. นางสาวรัชนี ลินทรัตนศิริกุล
15. นายอำนาจ แซ่อึ้ง
16. นางสาวนฤวรรณ สันติสกุลชัยพร
17. นางเกศรา พิชยาพันธ์
18. นางสาวชวัลรัชต์ สภาวศิน
19. นายวิเชียร โมไนยกุล
20. นายอุทัย​ ​หลวงทุมมา
21. นายเชาว์รินทร์ เทียมหงษ์
22. นายสราวุธ สังงาม
23. นายชัยธัสส์ พงษ์บริรักษ์
24. นายไชย​ นิลจันทร์
25. นายวสุวัฒน์ อภิรัฐชัยวงษ์
26. นายธีระพงษ์ นาควิเชียร
27. นายสุรพรรณ เจียมจิตร
28. นายประจวบ ถี่ถ้วน
29. นายทรงพล พรเลิศ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางวิภา ธนานันท์
2. นายทัดเซ็น บรรจงวิทย์
3. นางสาววราภรณ์ น้าเจริญ
4. นายสุริยา รัศมีรณชัย
5. นางสาวนาตยา เกตุสมบูรณ์
6. นางสาววรเนตร์ ปีกานนท์
7. นางสาวขนิษฐา
8. นายลพบุรี โยธาศิริ
9. นายนรุตม์ หิรัญวงษ์
10. นางสาวรุ้งลาวรรณ เกิดสุวรรณ
11. นายศรัณย์ ดิลกสัมพันธ์
12. นายธีระพงษ์ ปาลกะประสิทธิ์
13. นายคมกฤช จูตะกานนท์
14. นางสาวมนัสิกาญจน์ เครือชะเอม
15. นายอัตถกรกฤต กุลชนะพุฒิ
16. นายกัมณ์ปนาจย์ วัฒโนทัยภรณ์
17. นายสมชัย นุกูลสุขศิริ
18. นายกำสิทธิ์ เกื้อสกุล
19. นายวัชระ แตงอ่อน
20. นางสาวสุรนารี สิริกุล
21. นายพัลลภ รุ่งมิตรจรัสแสง
22. นายประจวบ ถี่ถ้วน
23. นายธนเสฏฐ์ อุดมรัตนะมณี
24. นางสาวภัคพิมล พลสิทธิ์
25. นางสาวสุวีรา หงษ์ทวี
26. นายนายวิเชียร โมไนยกุล
27. นางสาวสุทธกานต์​ ดวงแก้ว
28. นางนาถสุดา เองเกลฮาร์ด
29. นายวีระพงศ์ ชัยพันธ์
30. นางสาวพิชญา ธนะกมลประดิษฐ์
31. นางสาววรภรณ์ ศรีกลัดไกร
32. นายธรรมนูญ ซึมโรจน์ประเสริฐ
33. นางสาวสมกมล นุ่มศรี
34. นายไวทย์ มั่งเรืองสกุล
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวธัญพัฒน์ ไชยวังราษฎร์
2. นายเดชกรณ์-ชัยมี
3. นางอรรธยา อากาศซิภาต
4. นายวิญญู ไชยวรรณ
5. นางดนยา ธนารักษ์โชค
6. นายเธียร ธนารักษ์โชค
7. นายกฤต วีรยพงศ์
8. นางเพ็ญบุญ เอี้ยวอักษร
9. นางสาวสุมิตรา เหล่าสุทธิ
10. นายPHADERM NANGSUE
11. นางสาวปิยะนาถ มหาศักดิ์พิทักษ์
12. นายรังสรรค์ เฟื่องเจริญ
13. นางสาวแสงอรุณ วงศ์แหลมมัจฉา
14. นายเฉลิมเกียรติ เจริญวิศาล
15. นางชัชมาส สง่างาม
16. นายอิฐธิพล สง่างาม
17. นายกิตติ จิตงามขำ
18. นางสาวพรรณีนุช ศิริวัฒนานุกุล
19. นางสาวประดุจฤทัย บุญเพิ่ม
20. นายโชคชัย เบ็ญจมิตรกุล
21. นางสาวอรณา จันทรศิริ
22. นางสาวฟาตีมะห์ สะมะ
23. นางวิไลรัตน์ หนังสือ
24. นางสุนทรี มีเหม็ง
25. นายพิเชษฐ มีเหม็ง
26. นางสาวสุภาภรณ์ สาลี
27. นางปัณฑารีย์ แต้ประยูร
28. นางศิรินันท์. วังอินทร์
29. นางสาวฉันทพิชญา​ ศรีอัษฎาวุธกุล
30. นางสาวมนัสหทยา ขุนเมือง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวฉันทพิชญา​ ศรีอ​ัษฎาวุธกุล​
2. นางสาวอัญ จันทร์แจ้ง
3. นางสาวกรชชนก หุตะแพทย์
4. นางสาวจารุอนงค์ เรืองสุวรรณ
5. นายนรัตน์ จิรัจฉริยากูล
6. นางสาวศิริลักษณ์ รอดสวัสดิ์
7. นางสาวอัญชลี นักบริตน
8. นายจักรกฤษณ์ กบิลพัฒน์
9. นางสาวNipaporn Rongkarattanakul
10. นางสาววัลย์ลิกา วนิชกุลพิทักษ์
11. นางสาวอัชฌพร ไกรตระกูล
12. นางสาวชมพร เทียมชัย
13. นางสาวอังศณา เกียรตินันทโกศล
14. นายภวสกร อภิชวกูลขจร
15. นายศิรเมศร์ กิจเจริญไพศาล
16. นางสาวธาวินี จันทนาโกเมษ
17. นางสาวปภัทราภรณ์ เชาวโชติช่วง
18. นางสาวภัสสรา วรวิวรรธน์
19. นายจตุพร อนันต์เลิศสกุล
20. นายวรุตม์ กะปุกนาก
21. นางสาววิไลวรรณ แก้วพล
22. นายศิริศักดิ์ ตลับเพ็ชร์
23. นายกิตติ โชติพิมล
24. นางสาวน้ำผึ้ง มีศิล
25. นายชาคริต แสงปรีดีกรณ์
26. นายจตุพร
27. นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธุ์
28. นายนพดล พานทอง
29. นายณัฐยศ ยวงศรี
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวสริตา โกวัฒนะ
2. นายเฉลิมชัย แจ้งสว่าง
3. นายสรายุทธ สวนสำราญ
4. นายสมบัติ นิรันดร์
5. นายสิทธิเกียรติ นวลศรี
6. นางสาวชณัญชิดา วงศ์ถาวร
7. นางสาววรภรณ์ ศรีกลัดไกร
8. นางสาวณัฐากาญจน์ ธนโชติโชตินันท์
9. นางสาวPacawadee Vutisera
10. นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธุ์
11. นางสาวพันธิตรา กลิ่นสังข์
12. นายรัฐภูมิ แสงโชติ
13. นางสาวอนัญญา แซ่ลิ่ม
14. นายวรรณศร ชี้เจริญ
15. นางสาวทัศนีย์ ช้อนขุนทด
16. นายพิชญะ ชูพันธุ์
17. นางสาวสุมาริน อินทรักษ์
18. นางสาวมนัสหทยา ขุนเมือง
19. นางสาวนราวดี อภิศักดิ์ศิริกุล
20. นายธนกร วิลาสสกุลเกียรติ
21. นายสุรพงษ์​ ลิขิตศานต์
22. นายเจษฎา วณิชย์ธนารักษ์
23. นางสาวณิชา ศิรินันท์
24. นางนพเกล้า ชูศรี
25. นายเรวัต​ ชู​ศรี​
26. นางสาววชิราภรณ์​ จิ​โรจน์มนตรี​
27. นายธารา รอดจำรัส
28. นางสาววัลยา นภาศรี​
29. นางสาวฐาปนี คงสิทธิ์ธนกร
30. นางสาวนันท์นภัส เจตนากานต์
31. นายกฤตย์ ลีลาเลิศอำไพ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายณัฐยศ
2. นางสาวพัชรี พูลพิพัฒน์
3. นางราตรี ใจยืน
4. นายพิชา ธาดานิติ
5. นางสาววาสินี
6. นายกรัชพล เหล่าเกษม
7. นายมงคล มงคลวุฒิวงษ์
8. นางสาวจิณัฐติกานต์ ว่องไววิริยะ
9. นายสถิตย์
10. นางสาวทัศนีย์ หนูบุญรักษ์
11. นายอภินันท์ มหาศักดิ์สวัสดิ์
12. นายวรพัฒน์ เหล่าเกษม
13. นางสาวจุฑามาส รักษ์วิศิษฏ์กุล
14. นางนันทวัน ปิดทอง
15. นางสาวพัฒน์นรี
16. นายสวัสดิ์ สุรเนาวรัตน์
17. นางสาวอาภาพรรณ สิงห์กาญจนาวงศา
18. นางสาวปิ่มอารีย์ กิ่งแก้ว
19. นางสาวกาญจนา ทองมา
20. นายสุวิชชา อนุจิตติวงศ์
21. นางสาวจรวยพร อิงคเสรีพิทักษ์
22. นางสาววนาลี จันทร์อร่าม
23. นางสาวชณัญชิดา วงศ์ถาวร
24. นางสาวธันยาพร เตชาธาราทิพย์
25. นางสาวนัฐชานันท์ จิวะมาวิน
26. นางสาวจันทิภา เดชณรงค์
27. นางสาวมนัสชนก บัวนาค
28. นางสาวมาศวาจา ชูรัตน์
29. นายพิทักษ์ พิมพ์ทอง
30. นางสาวสญชวัล อัคโกศล
31. นายณัฏฐธัชพล พิสิฐกุลภาคย์
32. นายชูวิทย์ บุญแจ่ม
33. นายสมภพ เปิงทะมัง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายกัษณ อรุณรัตน์
2. นางสาวพิมพ์นิภา ใบกุ
3. นายตติภัทร ศรีสมบัติ
4. นายทินพล หวังเจริญสุข
5. นางสาวเรณา เลาหคุณากร
6. นายอำนวย เลาหคุณากร
7. นางจันทร์เพ็ญ เรณู ณ อยุธยา
8. นางสาวฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
9. นายสรายุทธ สวนสำราญ
10. นางนภาพร ศรียุทธศักดิ์
11. นางสาวธัญธร สินธวานุชิต
12. นางสาวธันยพร วงศ์ธิติโรจน์
13. นางนิภา เดอนาดายัค
14. นางพรทิพย์ ไชยวิภาสสาทร
15. นางสาวสิริณัฐกุล อัคควรกิจ
16. นายชวการ ภิรมย์กิจ
17. นางสาวสุทิศา คงสง
18. นางสาวพัชรี โพธิบัวทอง
19. นางสาวณัฐชยา เหเจริญศรี
20. นายนิธิชัย สูงตรง
21. นางสาวเบญจมาศ ก้อนแก้ว
22. นางสาวทรรศพรรณ พิริยประเสริฐ
23. นายกรกฤษณ์ ภวายน
24. นางสาววรากร แสนคำ
25. นางสาวพรทิพย์ แสนคำ
อาจารย์ผู้สอน: สุดารัตน์ วรคุณาภรณ์
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,650 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 700 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ มีที่ดินในการลงมือปฏิบัติ, จำนวนที่รับ 15-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การออกแบบพื้นที่สำหรับสวนเกษตรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเน้นการทำงานร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ให้แนวทางการเลือกที่ดิน การแบ่งสัดส่วนให้ตอบสนองความต้องการของเจ้าของที่ดิน และการปรับปรุงพื้นที่ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมภายนอกพื้นที่ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยในการสร้างปัจจัยสี่สำหรับครอบครัวตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์ในการออบแบบ กระดาษ A3 ชุดดินสอสี กบเหลาดินสอ และยางลบ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: สำเนาตำแหน่งพิกัด และสำเนาโฉนดของพื้นที่ที่ต้องการออกแบบ (ห้ามย่อ/ขยาย)
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 10.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในพื้นที่ การแบ่งพื้นที่เพื่อจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสม
10.00 - 12.00  บรรยาย  หลักการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ในการออกแบบและ ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
13.00 - 15.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกพื้นที่ในเรื่อง แดด ลม และฝน
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและจัดวางองค์ประกอบในพื้นที่

วันที่สอง
09.00 - 12.00  บรรยาย  หลักการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในพื้นที่ในเรื่องน้ำและดิน วิธีการปรับปรุงดินด้วยเทคนิคตามธรรมชาติ
13.00 - 15.00  บรรยาย  แนวทางการจัดการพื้นที่ เทคนิคการปลูกพืชโดยให้ธรรมชาติช่วยทำงาน
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    การออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยและ สวนเกษตรผสมผสาน