โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG025 ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวธัญเนศวร์ วณิชชัยโรจน์
2. นางสาวปราณี เสนีย์
3. นางสาวชนิดา กนกรัตนะพร
4. นางวิไลพร อาชวกุลเทพ
5. นางสาวเสาวภาค สุขตระกูลเวศ
6. นางเตือนใจ พุ่มศรี
7. นายสำราญ พุ่มศรี
8. นายสุพจณ์ พรมพิทักษ์
9. นางฐิตยา ศรขวัญ
10. นายวิรัช ชีพสัจญาณ
11. นายอัตถกรกฤต กุลชนะพุฒิ
12. นางสาวกรรัก พงษ์เฉลิม
13. นางสาวสุพัตรา ลักษมีบุคคล
14. นายกัมณ์ปนาจย์ วัฒโนทัยภรณ์
15. นางสาวยู้
16. นายอลงกรณ์ อิ้วสวัสดิ์
17. นายสุเมธ ชัยวิชา
18. นางอุมาภรณ์ ผดุงทรัพย์
19. นางสาวดวงเนตร มีศิลป์
20. นางสาวพัทธ์วริน บุราณเศรษฐ์กมน
21. นายสำเนียง-แสงใส
22. นายปรีชากุล กฤตย์โชติกลาง
23. นายชาติชาย บัวเงิน
24. นายไชย​ นิลจันทร์
25. นางนาถสุดา เองเกลฮาร์ด
26. นางนันทนา จึงสมศรี
27. นางสาวพัทธนันท์ ภัคศุภากร
28. นางศรณัญ เจริญผล
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายการย์ สุริยสมบูรณ์
2. นายธีทลัท ยุกตเวทย์
3. นางสาวธนิฎฐา ศรีบุญเรือง
4. นางสาวนลินี ผ่านจังหาร
5. นางสาวกริยา คเชนทร์ชัย
6. นายตรัยรัตน์ แก้วเกิด
7. นายลพบุรี โยธาศิริ
8. นายกิตติ โชติพิมล
9. นายกิตติ. โชติพิมล
10. นางสาวอมรรัตน์ ราชบุตร
11. นายSomphob Poengthamang
12. นายเอกศักดิ์ พันธุ์เรืองสกาว
13. นายสมพิศ ศรีนาค
14. นายอาภรณ์ หนังสือ
15. นางปริฉัตร ณ น่าน
16. นางสาวเบญจลักษณ์ อ่วมศรี
17. นายชลินทร์ เกษทอง
อาจารย์ผู้สอน: ศรัณย์ หงษาครประเสริฐ
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,750 บาท (ค่าธรรมเนียม 550 บาท + ค่าวัสดุ 1,200 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 15-20 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยสารละลายธาตุอาหาร การจัดเตรียมสารละลายธาตุอาหาร การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรค-แมลง รวมถึงการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย ภาชนะลังพลาสติก ตะกร้า สายไฟ สายยาง แผงโซลาร์เซล
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน:
วัสดุที่ควรนำมาเอง: เครื่องเขียน
แผนการสอน:
09.00 - 12.00  บรรยาย  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังานด้วยโซล่าร์เซล การปลูกผักด้วยสารละลายธาตุอาหาร การจัดเตรียมสารละลาย การใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรค-แมลงรวมถึงการดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
13.00 - 17.00  ปฏิบัติ  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบประหยัดพลังงานด้วยโซลาร์เซล