โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG024 การปรับปรุงพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายมณฑล ทรงนิโครธ
2. นายสุรพรรณ เจียมจิตร
3. นางศรัณยา รักเสรี
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์
2. นางSaranya Rakseree
3. นางสาวจิรัฎฐ์ โพธินันทวงศ์
4. นายอานันทชัยวัฒน์ นารดิษย์
5. นายทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดี
6. นางสาวมณีรัตน์ โกกนุทาภรณ์
7. นายนรายุทธ สุคนธวัฒน์
8. นายจารุวัสตร์ ศรีผา
9. นางสาวนิภาพร ประดับมุข
อาจารย์ผู้สอน: ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,350 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,350 บาท + ค่าวัสดุ 2,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: -, จำนวนที่รับ 20-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: รู้จักเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยเฉพาะกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืช วิธีการและขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ การย้ายกล้าออกปลูก ตลอดจนการคิดต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการบรรยาย ต้นกล้วยไม้ กล้ากล้วยไม้ ไม้ขวด อาหารวุ้นเพาะเมล็ด ต้นกล้วย จุก ฟอยด์ ตะกร้ากล้วยไม้
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: ตู้ย้ายเนื้อเยื่อ เครื่องเขย่า หม้อนึ่งความดันไอน้ำ เตาไฟฟ้า สารเคมีต่างๆ อุปกรณ์ย้ายเนื้อเยื่อ วัสดุที่ใช้เตรียมอาหาร
วัสดุที่ควรนำมาเอง: เครื่องเขียน สมุดโน๊ต หน้ากากอนามัย
แผนการสอน:

วันแรก 
09.00 - 12.00  บรรยาย เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การขยายพันธุ์พืช ประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ  อุปกรณ์ ธาตุอาหารและอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นตอนการเตรียมสารละลายเข้มข้น การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (อาหารเหลว, วุ้น) 
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ การเตรียมสารละลายเข้มข้น  การเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (อาหารเหลว, วุ้น)

วันที่สอง
09.00 - 10.00  บรรยาย เทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ขั้นตอนและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้
10.00 - 12.00  ปฏิบัติ การย้ายเนื้อเยื่อกล้วยไม้ การผสมเกสรกล้วยไม้ การเพาะเมล็ด
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนกล้วยไม้ การตัดชิ้นส่วนกล้วยไม้ การออกขวด

วันที่สาม
09.00 - 10.00  บรรยาย เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ และปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  ขั้นตอนและวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ดอกไม้ประดับ
10.00 - 15.00  ปฏิบัติ การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนไม้ดอกไม้ประดับ การย้ายกล้าออกปลูก
15.00 - 16.00  บรรยาย การย้ายกล้าออกปลูก