โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG016 การทำเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายณัฐพงษ์​ ​หรี่จินดา
2. นายกมล ชนะดี
3. นางกษมา ชนะดี
4. นายเอก ชิมสำโรง
5. นายวรชัย สุธาพจน์
6. นายปิยะศักดิ์ เกตุแก้ว
7. นางสาวดารุณี บุญชัยโย
8. นายธนะศักดิ์ พาหุจินดา
9. นายเชิดศักดิ์ ศรียากร
10. นางพรรณราย จิระอรัญกานนท์
11. นายสมศักดิ์ วังศรี
12. นายพรเทพ แช่มช้อย
13. นายประสงค์. สุริยกานนท์
14. นางสาวนริศรา กำลังใจ
15. นางสาวนวดี พัฒนอมร
16. นางสาวกีรติ. อรุณ
17. นางสาวจุฑาศิณี ผาบวุฒิ
18. นางวิไลพร อาชวกุลเทพ
19. นายนพดล แสนกิ่ง
20. นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธุ์
21. นางเกศรา พิชยาพันธ์
22. นายอรุโนทัย รอดทุกข์
23. นายสมพงษ์ กาฬภักดี
24. นางสุภาวดี วาทีธรรมคุณ
25. นายรัชชทินน์ วชิรปัญญาวงศ์
26. นายไพฑูรย์ โพธิ์คัง
27. นางบำเพ็ญ ศิริธนาทรัพย์
28. นางสาวองุ่น ศิริธนาทรัพย์
29. นางนารีรัตน์ เปรมรัตน์
30. นางสาวยู้
31. นางจันทร์เพ็ญ. เรณู ณ อยุธยา
32. นางสาวพิราพรณ์ พัฒนะสันติ
33. นางสาวณัฐวรา พัสถาน
34. นายศุภณัฏฐ์ ราชโพธิ์ศรี
35. นางสาวพิชญา ธนะกมลประดิษฐ์
36. นายสำเนียง-แสงใส
37. นางสาวนริศา สุระวิญญู
38. นายกฤต บุญนำมา
39. นางสาวลินดา เกษศรี
40. นายพงษ์ประภา นภาพฤกษ์ชาติ
41. นายณรงค์ ไกรวิจิตร
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายKwanchai Pongpila
2. นายสังวาลย์ เกษศิริ
3. นางสาวปวีณา ไชยเนตร
4. นางสาวกรุณา ฉายอ่วม
5. นางสาวมุทิตา ฉายอ่วม
6. นางสาววิชุดา ศรีสุข
7. นางสาวปิยะนาถ มหาศักดิ์พิทักษ์
8. นายสันติพงษ์ ชื่นกุล
9. นางศรณัญ เจริญผล
10. นายกิตติคุณ เฉียงใต้
11. นางสาวปวิตรา ชัยรัตนทรงพร
12. นางสาวสุพรทิพย์ กิตติวัชระชัย
13. นายสุมิตร ศิริสลุง
14. นางสาวเกศราพร ไพบูลย์กุลสิริ
15. นายวริษฐ์ แสนสุทธิ์
16. นางสาวสุนันท์ จันทรวรพันธ์
17. นางสาวเบญจวรรณ อรสุทธิกุลชัย
18. นางกนกวรรณ ตันตระกูล
19. นางสาวจตุพร มีสกุล
20. นายอุทัย​ ​หลวงทุมมา
21. นายคมกฤช จูตะกานนท์
22. นางวรรณา อิสรจินดา
23. นายทัศนิน มหาอำมาตยาธิบดี
24. นางสาวสุมาลี ลายอะหลุด
25. นางสาวธัญพัฒน์ ไชยวังราษฎร์
26. นายสมชัย นุกูลสุขศิริ
27. นางสาวสุพัตรา ชัยชุมภู
28. นายศุภโชค วงษ์คำจันทร์
29. นายรุ่งระวี มาลาสี
30. นางเพ็ญบุญ เอี้ยวอักษร
31. นางสาวมาลัยพร พรเลิศ
32. นายปรีชากุล กฤตย์โชติกลาง
33. นายไชย​ นิลจันทร์
34. นางนาถสุดา เองเกลฮาร์ด
35. นางถนอมศรี อินทร์เหว่า
36. นายลพบุรี โยธาศิริ
37. นางสาวสุนทรี ศรีปิยะรัต
38. นางพัทธนันท์ หางาม
39. นายเจษฎา เพ็งเลิศ
40. นายดำรงค์ จั่นเพ็ชร
41. นายจักรพันธ์ ผิวทอง
42. นางสาวสิริพร วิิริยะรักษ์
43. นายJirasak Teeratananon
44. นางสาวพีรดา สอนสนาม
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายพีรวัส ฟากวิลัย
2. นายดำรงค์ จั่นเพ็ชร
3. นางสาวธรินทร์ญา ทองอิ้ว
4. นางสาวสุวีรา หงษ์ทวี
5. นายธนธัช เพ็งท่าโรง
6. นางสาวอัญ จันทร์แจ้ง
7. นางสมพร เอมเสม
8. นายพิเชษฐ มีเหม็ง
9. นางสุนทรี มีเหม็ง
10. นายกิตติ โชติพิมล
11. นางสาวภัทธ์วริน บุราณเศรษฐ์กมน
12. นางสาวธัญญา วาระสิทธิ์
13. นางนาถสุดา เองเกลฮาร์ด
14. นางสาวอรวีร์ รัตนเนตร
15. นายผเดิม หนังสือ
16. นายเฉลิมเกียรติ เจริญวิศาล
17. นางชิดสุภางค์ กิตยาธิคุณ
18. นายธนกฤต แพรกเชิญ
19. นางสาวดวงสมร นันทนิพัทธ์
20. นายแดน กฤษณะเศรณี
21. นายอิทธิพล สง่างาม
22. นายวิเชียร อาษานอก
23. นางสาวณัฎฐธิดา คงวิริยะกิจ
24. นางสาวศิริลักษณ์ รอดสวัสดิ์
25. นางสาวจิตราภรณ์ บุญอยู่
26. นายนิติ​พงษ์​ รัก​พงษ์​
27. นางสาวเจนจิรา กิตติโรจน์รัตนะ
28. นางสาวรัชชกร พวงศรี
29. นางสาวชาลิสา กิตติโรจน์รัตนะ
30. นางสาววาสนา บุญสนาน
31. นางสาวภวินท์ เรืองศิริ
32. นายกิตติพงษ์
33. นางสาวพรเพ็ญ อะโหสี
34. นางสาวพัทธ์วริน บุราณเศรษฐ์กมน
35. นางลลิตา หาญวงษ์
36. นายพายุ สนั่นไทย
37. นายจักรพันธ์ ผิวทอง
38. นางอรอุมา
39. นางจันทร์เพ็ญ เรณู ณ อยุธยา
40. นางสาวนพรัตน์ วังกังวาน
41. นายประเสริฐ ภูมิเอกศักดิ์
42. นางสาวนิฐินาฏ สงวนวงษ์ทอง
43. นายอนุรักษ์ ชัยมูล
44. นายชาคริต ชนะบุญ
45. นางสาววรินทร์พร คงภักดี
46. นางสาวสิริ
47. นางสาวฉัตรนภา บุญญศาสตร์พันธุ์
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวเยาวภา ศรีเผือก
2. นางสาวจันทิภา เดชณรงค์
3. นางสาวแสงอรุณ วงศ์แหลมมัจฉา
4. นายลพบุรี โยธาศิริ
5. นางสาวอรวรรณ วรรณฤมล
6. นางสาวมาศวาจา ชูรัตน์
7. นายณัฏฐธัชพล พิสิฐกุลภาคย์
8. นายเจษฎา ยิ้มศรีปทุม
9. นายราชัน วงศ์จันทร์
10. นายเชิดชัย พลติ๊บ
11. นายภาคภูมิ จินดาศักดิ์
12. นายไพฑูลย์ ชูจิตร์
13. นางสาวฉันทพิชญา​ ศรีอ​ัษฎาวุธกุล​
14. นายจงรักษ์ มิตรจิตต์
15. นางนิภา เดอนาดายัค
16. นางสาวอรณา จันทรศิริ
17. นางสาวภัสสรา วรวิวรรธน์
18. นางสาวปภัทราภรณ์ เชาว์โชติช่วง
19. นายบุตรดี แวดไธยสงค์
20. นางสาวนพณช​ ศรีรักษ์
21. นายวิ​โรจน์​ สุวรรณ​จินดา​
22. นายณัฐกร สบายยิ่ง
23. นางสาวธาวินี จันทนาโกเมษ
24. นายศิรเมศร์ กิจเจริญไพศาล
25. นางสาวอรวรรณ อิ่มสมบัติ
26. นางศศิอนงค์ ซึ้งถาวร
27. นางสาวศิริลักษณ์ ธรธรรมานนท์
28. นายสวัสดิ์ สุรเนาวรัตน์
29. นายสุวิชชา อนุจิตติวงศ์
30. นางสาวอนัญญา แซ่ลิ่ม
31. นายชวัสรัฏฐ์ นาคแสงจันทร์
32. นางสาววารี มาลัยทัด
33. นายทดสอบ
34. นางสาวพนิดา ทาราช
35. นางสาวฉันทพิชญา​ ศรีอัษฎาวุธกุล
36. นายณัฐเศรษฐ์ พรรณเชษฐ์
37. นายศิริศักดิ์ ตลับเพ็ชร์
38. นางสาวษมาภรณ์
39. นายภารุจ จันทร์วิไล
40. นายธีทลัท ยุกตเวทย์
41. นางสาวสริตา โกวัฒนะ
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางสาวชุษณา เมฆโหรา
2. นางสาวมนัสหทยา ขุนเมือง
3. นายกรัชพล เหล่าเกษม
4. นางสาววนา จันทร์สวัสดิ์
5. นางสาวโชษิตา โกวิทกุลานุชิต
6. นายอภินันท์ มหาศักดิ์สวัสดิ์
7. นางSaranya Rakseree
8. นายวรพัฒน์ เหล่าเกษม
9. นายชัยธัสส์ พงษ์บริรักษ์
10. นางสาวภาวิณี เนียมสุวรรณ
11. นางสาวพัชรี อินฟากท่า
12. นายสุระชัย ชูผกา
13. นายธนพัฒน์ ภูธนะพันธ์
14. นางสาวกันต์ลภัส พิทักษ์โชคชัย
15. นางสาวกนกกร. พึ่งฉิ่ง
16. นายยศรพี ทองเจริญ
17. นายกลกรรณ จันทร์กระจ่างแจ้ง
18. นางสาวพิชชาณันท์. กะฐินเทศ
19. นายสมชาย สิงห์แก้ว
20. นายทินพล หวังเจริญสุข
21. นายคงกระพัน เรืองฤทธิ์
22. นางสาวจันทิมา ประยูรทอง
23. นายสุรพงษ์​ ลิขิตศานต์
24. นางสาวพิจิตรา ศรีนวรัตน์
25. นายภาสกร แคนยุกต์
26. นางสาวปวีณา พงศ์ธนาวรานนท์
27. นายณัฐวัชต์ ธัญสุขไพศาล
28. นายสุชาญ จันทร์เพชร
29. นางสาวพิมพ์นารา สินเทียม
30. นายชุมพล สำราญสลุง
31. นางสาวเบญจวรรณ ชินโชติพันธ์
32. นายอวยชัย แสงเจริญวัฒนา
33. นางปณิตา ธรรมพิทักษ์
34. นางสาวนิตยนาท วิรัชพันธุ์
35. นางสาวลลิตา กิจจิว
36. นางสมรรัตน์ ฟุ้งทวีวงศ์
37. นางสาวมุกลลิล แก้วสอาด
38. นางสาวพินิชภรณ์ สุวรรณวิจิตร
39. นางสาววัลภา ฮวดหลี
40. นางสาวณิชา​ดา​ วินิ​ช​วงศ์​
41. นางสาวอังศุกา บรรจง
42. นายอรรถพล พนาเจริญไพบูลย์
43. นางอาทิตยา พนาเจริญไพบูลย์
44. นางสุชิน ไตรยะพานิช
45. นายประสิทธิ์ศักดิ์ อักษรทิพย์
46. นางสาวนาฏ​ยา​ ทิพย์​ป่า​เว​
47. นายพิสัย พูลศิริ
48. นางอโณทัย นายะพันธ์
49. นางสาววริศรา นายะพันธ์
50. นางสุนทรี เพ่งภูมิพณิช
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นางรวีวรรณ ใจตรง
2. นายนายอนุภัทร งามสมมาศ
3. นางสาววรวรรณ ทองไข่
4. นางสาวฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย
5. นางจุฑามาศ กฤษเพชร์
6. นางสาวปิยดา จิตต์จันทึก
7. นายกัญจน์ แดงเจริญ
8. นางสาวสใบทิพย์ สาระบัว
9. นายวัชรพล ขจีกุล
10. นายกรกฤษณ์ ภวายน
11. นางสาวเขมจิรา กิตินา
12. นางสาวประภัสสร โทแหล่ง
13. นางสาววาสินี เดชะวิบูลย์
อาจารย์ผู้สอน: นลินรัตน์ อัมพวานนท์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 1,450 บาท (ค่าธรรมเนียม 950 บาท + ค่าวัสดุ 500 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: 15 ปีขึ้นไป, จำนวนที่รับ 15-30 คน
สถานที่อบรม: สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: การเรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยเริ่มจากการเตรียมดิน เตรียมแปลงปลูกพืช การทำดินเพาะกล้า การทำดินปลูก วิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ การทำปุ๋ยคอก-ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อการเจริญเติบโตของพืช การปลูกผักตามฤดูกาลเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีผลต่อพืช และอายุของพืช ตามหลักการของเกษตรธรรมชาติ คืองดการใช้สารเคมีทุกชนิดและอิงหลักของความพอเพียง การทำเครื่องอุปโภคในครัวเรือนจากพืช และสารธรรมชาติ ทั้งนี้ในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากทั้งสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ การเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ด้วยการพึ่งพาตนเองจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง เกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง จึงเป็นแนวทางของการเรียนรู้เพื่อประโยชน์และถือเป็นภูมิคุ้มกันต่อการดำรงชีวิตตามแนวทางของความพอเพียงโดยแท้จริง ทั้งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติรู้จักที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่สืบทอดมาช้านาน ตามนิยามของคำว่า "เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง"
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: เอกสารประกอบการอบรม 2 ชุด กากน้ำตาล เชื้อจุลินทรีย์ ขวดบรรจุ N70 AD25 ดอกอัญชัน น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น กลิ่นสังเคราะห์ (ซันซิล มะนาว กล้วยไม้สปา กล้วยไม้) มูลวัว แกลบดำ รำละเอียด ขุยมะพร้าว ดินป่น
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: หม้อ ถังน้ำ กะละมัง กระชอน พาย ผ้าขาวบาง มูลิเน็กซ์
วัสดุที่ควรนำมาเอง: หน้ากากอนามัย
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 10.00  บรรยาย  ความรู้เบื้องต้นในการทำเกษตรอินทรีย์ ความเป็นมาของเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลต่อการเกษตร
10.00 - 11.00  ปฏิบัติ    การทำเครื่องอุปโภค (น้ำยาซักผ้า ล้างจาน ยาสีฟันสมุนไพร)
11.00 - 12.00  บรรยาย  วิธีการและหลักการเตรียมแปลงหรือพื้นที่ (การดูแลดิน ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน) การเก็บเมล็ดพันธุ์ และปลดล็อคเมล็ดพันธุ์
13.00 - 15.00  บรรยาย  การเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปุ๋ยชีวภาพที่จะส่งเสริมพืชผักให้เจริญเติบโต
15.00 - 17.00  ปฏิบัติ    ทำดินเพาะ ดินปลูก ปุ๋ยคอกชีวภาพ

วันที่สอง
09.00 - 11.00  บรรยาย  มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเงื่อนไขการขอรับรองเกษตรอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆ
  1. จุลินทรีย์หน่อกล้วย (ปรับปรุงสภาพดิน และบำรุงดิน)
  2. ปุ๋ยปลา (เร่งราก/เร่งดอก)
  3. ปุ๋ยไข่ (บำรุงต้น)
  4. ปุ๋ยจานด่วน (บำรุงดอกและผล)
  5. ยูเรียน้ำ (เพิ่มความเขียวสด)
  6. มูลค้างคาว (เร่งสี/ความหวาน)
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    ทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 
13.00 - 15.00  บรรยาย  ความรู้เรื่องการทำนาข้าวตามสภาพพื้นที่ (สำหรับคนเมือง) วิธีการให้ปุ๋ย การศึกษาระบบนิเวศน์ การประเมินสภาพพื้นที่ การวางแผนการผลิต การตลาด การขนส่ง เกษตรยุค 4.0 และแนวทางปฏิบัติ
15.00 - 16.00  บรรยาย  โรคและแมลงศัตรูพืช/วิธีการป้องกันและกำจัด ปุ๋ยคอกชนิดต่างๆ
16.00 - 17.00  บรรยาย  สรุปเนื้อหา การสอบถามและตอบคำถาม