โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน 
AG009 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเห็ด
ลงทะเบียนเรียบร้อย    ยังไม่ได้ชำระเงิน
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายปทัศศฺนา เจริญศรีเมือง
2. นายไชย​ นิลจันทร์
3. นางศิริพร หาขุน
4. นายวัชรศักดิ์ จตุเทน
5. นางสาวฐิติรัตน์ ปิฎกรัชต์
6. นางศรณัญ เจริญผล
7. นางสาวจตุพร มีสกุล
8. นางศรัณยา รักเสรี
9. นางสาวเสาวภักดิ์ วงศ์ศิริ
10. นางสาวอาจารีย์ ธัญวงวัฒน์
11. นางสาวภวินท์ เรืองศิริ
12. นายชิตพล โพธิ์น่วม
13. นายยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
14. นายสมเกียรติ. ศรีม่วง
15. นายวิวัฒน์​ เกตุฟัก
16. นางสาวพิจิตรา บูรณ์โภคา
17. นางสาวศิรณัฏฐ์ อัครโชควาณิชกุล
18. นายการย์ สุริยสมบูรณ์
19. นางสาวอนุธิดา รุ่งศรี
20. นายลพบุรี โยธาศิริ
21. นางสาวภาวิณี เนียมสุวรรณ
22. นางสาวพิมพ์สินี ธรรมาวิวัฒน์
23. นางสาวปารดา เพชรรัตน์
24. นางสาวพาฝัน บุญตันจีน
25. นางสาวศศิกานต์ ณ นคร
26. นายสุขศิริ สิงหสาคเรศ
27. นายอดิลักษณ์ อ้ายหล้า
28. นางสาววริศรา ฉายางามมงคล
29. นายนิสิต มุทราอิซ
30. นายจันทร์ สอนโส
31. นางสาวอรวรรณ​ เทียมทอง
32. นายอาวุธ อาทิตย์แก้ว
33. นายชลิต ดอนแนไพร
34. นายศิริศักดิ์ ตลับเพ็ชร์
35. นายอภิรักษ์ สีหะ
36. นางสาวสริตา โกวัฒนะ
37. นายเอกศักดิ์ ศิลากุล
38. นางสาววราพร เมธาวิกูล
39. นางสาวจุฑามาศ รัตนบวรสถิตย์
40. นางสาวพัฒน์นรี
41. นายอุทัย หลวงทุมมา
42. นายณรงฤทธิ์ เฟื่องระย้า
43. นางสาวทัศนีย์ ช้อนขุนทด
44. นางสาวจันทิภา เดชณรงค์
45. นางศิรินาถ สุขภาพ
46. นางอมรพรรณ รัศมิทัต
47. นางสาวสุธาทิพย์ อิ้มทับ
อาจารย์ผู้สอน: ดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ และผู้ช่วยสอน
ค่าลงทะเบียน: ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,450 บาท (ค่าธรรมเนียม 1,450 บาท + ค่าวัสดุ 1,000 บาท) ***ออกใบเสร็จรับเงินเฉพาะค่าธรรมเนียม***
หลักเกณฑ์การรับสมัคร: (ชำระเงินก่อนการอบรมอย่างน้อย 1 เดือน), จำนวนที่รับ -25 คน
สถานที่อบรม: ภาคบรรยาย อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 3
ภาคปฏิบัติ ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 4203, 4205 และ 4206
แนววิชาเรียนโดยสังเขป: ให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการแยกเชื้อเห็ด การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด วัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะเห็ดแต่ละชนิด การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การเพาะเห็ดถุงบางชนิด โรงเรือนเพาะเห็ด การดูแลรักษา ปัจจัยต่างๆ ในการจัดการฟาร์มเห็ด การตลาด สรุปปัญหาและแนวความคิดการเพาะเห็ดจากผู้ประกอบการเพาะเห็ด
วัสดุที่โครงการจัดเตรียมให้: วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการปฏิบัติการ
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน: -
วัสดุที่ควรนำมาเอง: สมุด ดินสอ ปากกา
แผนการสอน:

วันแรก
09.00 - 11.00  บรรยาย  การเพาะเห็ดฟาง การแยกเชื้อเห็ด การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด (PDA)
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด การแยกเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดฟาง
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย และเห็ดฟางในตะกร้า

วันที่สอง
09.00 - 11.00  บรรยาย  การเพาะเห็ดถุง การเตรียมหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง การเตรียมถุงขี้เลื่อย
11.00 - 12.00  ปฏิบัติ    การแยกเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดถุง การเตรียมเมล็ดข้าวฟ่าง
13.00 - 16.00  ปฏิบัติ    การทำก้อนขี้เลื่อย การใส่หัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง การเปิดดอกเห็ดถุง

วันที่สาม
09.00 - 16.00  ปฏิบัติ    ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติในฟาร์มเห็ด