คณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริการวิชาการในด้านต่างๆกับคณะดูงานศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ลงวันที่ 2013-09-10 ดูแล้ว 1,030 ครั้ง


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ งานฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ การติดตามประเมินผล ตลอดจนงานสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ แก่คณะดูงานจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (The Center for Academic Service Mae Fah Luang University ,CASMFUX ) พร้อมพาเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ของ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้