คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์โดยใช้คิวอาร์โค้ด (QR-CODE)


ลงวันที่ 2023-12-14 ดูแล้ว 88 ครั้ง

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 10.50 น. ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และรักษาการแทน ผอ.สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สพร.) ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ มก.ประกอบด้วย รศ.ดร.กุลภา กุลดิลก รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ดร. หม่อมหลวง กุณฑลรัตน์ ทวีวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี ดร. บวร ตันรัตนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และนางเบญจมาศ แย้มพลอย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ พร้อมกับบุคลากรจากคณะเศรษฐศาสตร์เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์โดยใช้คิวอาร์โค้ด (QR-CODE) ในการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์เพื่อนำความรู้มาปรับปรุงและ พัฒนากระบวนการทำงานของหน่วยงานพัสดุของสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์  โดยมีนายวิษณุ สันสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และหัวฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ “LLLsmart platform”ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้