รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ของสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต


ลงวันที่ 2023-11-09 ดูแล้ว 103 ครั้ง

ตามคำสั่งสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ 22/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ คำสั่งที่ 23/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อส่งเสริม การเรียนรู้ และคำสั่งที่ 24/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นั้น เพื่อให้การดำเนินการสรรหาบุคลากรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้