พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์


ลงวันที่ 2023-09-23 ดูแล้ว 84 ครั้ง

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต กับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยมีเป้าหมายในการร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานบริการวิชาการชุมชนผ่านการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรผ่านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมในโครงการในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ คุณวสันต์ ชุณห์วิจิตรา รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ได้ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมีผู้แทนจากทั้งสองสถาบันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้