ประกาศสำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคารวิทยบริการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ลงวันที่ 2023-09-15 ดูแล้ว 124 ครั้ง

          ตามที่สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด อาคารวิทยบริการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

          บัดนี้ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เสร็จสิ้นแล้ว ผลการจัดจ้าง ได้แก่ บริษัท พีพีเอ็น 51 จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 465,000.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้