หลักสูตร การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ รุ่นที่ 30


ลงวันที่ 2023-08-29 ดูแล้ว 177 ครั้ง

วิทยากร : อาจารย์: ชนัธณา ศิวโมกษธรรม

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การวิเคราะห์การเงินเพื่อการบริหารสมัยใหม่ รุ่นที่ 30” ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ให้กับ ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และผู้สนใจทั่วไป  จำนวน 21 คน  ณ ห้องฝึกอบรม 705 อาคารวิทยบริการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของงบการเงินสำหรับการบริหารงาน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน  และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเงิน  เพื่อวางแผนการบริหารงาน

ประสานงาน   ปรีชา  หวังพิทักษ์,  ธีรพงษ์   โรจนพันธ์, ณิชาภา ย้อนโคกสูง 
ถ่ายภาพ        ธีรพงษ์ โรจนพันธ์
เรียบเรียง       ธีรพงษ์ โรจนพันธ์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.611336-9 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้