ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก


ลงวันที่ 2021-11-30 ดูแล้ว 473 ครั้ง


ตามประกาศสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ตําแหน่ง  3 อัตรา นั้น บัดนี้ การดําเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ คัดเลือก เลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้