ประชุมหารือความร่วมมือในเบื้องต้นระหว่างกันด้านการผลิตสื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเกษตรกร


ลงวันที่ 2021-10-27 ดูแล้ว 118 ครั้ง


วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ซึ่ง รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมฯ นายวิเชียร คดพิมพ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม และบุคลากร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือในเบื้องต้นระหว่างกันด้านการผลิตสื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้กับเกษตรกร กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) โดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม ซึ่งนายวุฒิชัย จั่นเพชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนมให้การต้อนรับและร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี



ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้