ประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา


ลงวันที่ 2021-09-03 ดูแล้ว 495 ครั้ง


ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 และเรื่องขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่การสอบคัดเลือก

พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นั้น
บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการสอบคัดเลือก และให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้