ประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่องขอเลื่อนกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)


ลงวันที่ 2021-06-28 ดูแล้ว 380 ครั้ง


ตามประกาศสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564  นั้น  
          เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรุงเทพมหานคร มีประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เพื่อความปลอดภัยของผู้มาสอบทุกคนและสอดคล้องตามมาตรการของรัฐบาลและประกาศกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เลื่อนกำหนดการสอบไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอให้ท่านติดตามข่าวสารกำหนดการสอบได้ที่ทางเว็บไซต์ ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม  https://eto.ku.ac.th 
 ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้