สฝ.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ 5 ตำบล ใน Cluster 10 ของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หรือ U2T นำร่องเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับตำบล


ลงวันที่ 2021-06-17 ดูแล้ว 132 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับตำบล : ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (KU Innovation & Service for Premium Product & Community Change) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ให้กับ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลกำพวน จังหวัดระนอง ตำบลบางม่วง ตำบลบางไทร จังหวัดพังงา ตำบลเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ และ ตำบลสากอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างกรอบแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนร่วมกัน โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564          ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำเสนอกรอบแนวคิดการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับตำบล ซึ่งมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นวิทยากร ส่วนในภาคบ่ายเป็นกิจกรรม Workshop เพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับตำบลเป้าหมาย U2T Cluster 10 นำเสนอโดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 904 ชั้น 9 อาคารวิทยบริการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้