ขอเลื่อนกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 3 อัตรา


ลงวันที่ 2021-06-09 ดูแล้ว 484 ครั้ง


ตามที่สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจาตัวสอบ กาหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีจานวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 29 กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) แบบเต็มขีดความสามารถ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้มาสอบทุกคนและสอดคล้องตามมาตรการของรัฐบาลและประกาศกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสอบคัดเลือกได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เลื่อนกำหนดการสอบ ตามรายละเอียดดังนี้ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้