ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก จํานวน 2 ตําแหน่ง 3 อัตรา


ลงวันที่ 2021-05-18 ดูแล้ว 248 ครั้ง


ตามประกาศสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จานวน 2 ตาแหน่ง 3 อัตรา นั้น บัดนี้การดาเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สานักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เลขประจาตัวสอบ กาหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้