นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กษ.เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ นบส.รุ่น 77 เรื่อง “นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรไทย ภายใต้บริบทยุค New Normal”


ลงวันที่ 2021-04-30 ดูแล้ว 30 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 77 โดยวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบออนไลน์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรื่อง “นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรไทย ภายใต้บริบทยุค New Normal” ณ ห้องประชุม 804 ชั้น 8 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้