ปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสำนักส่งเสริมแลฝึกอบรม


ลงวันที่ 2021-03-26 ดูแล้ว 64 ครั้ง


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 410 อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 2 คน และนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 คน ซึ่งได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภารกิจงานของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึง 26 มีนาคม 2564  ทั้งนี้นิสิตได้นำเสนอความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกงาน และนำเสนอผลงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (Project) พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลงาน โดยมี อาจารย์ ดร.มหาชาติ อินทโชติ อาจารย์นิเทศหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร.ยุพวัลย์  ทองใบอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯ และพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมให้คำแนะนำติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้