ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก จํานวน 2 ตําแหน่ง 3 อัตรา


ลงวันที่ 2021-01-13 ดูแล้ว 288 ครั้ง


ตามประกาศสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 ตําแหน่ง 3 อัตรา นั้น บัดนี้การดําเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ สอบคัดเลือก เลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ตามรายละเอียดดังนี้ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้