ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานร่วมในการจัดงานวันวิชาการและงานประจำปี โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา


ลงวันที่ 2013-12-24 ดูแล้ว 963 ครั้ง


ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานร่วมในการจัดงานวันวิชาการและงานประจำปี โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2 ภายใต้หัวข้อ “เทิดไท้องค์ราชัน มุ่งมั่นเกษตรทฤษฎีใหม่ สืบสานภูมิปัญญาไทย ชุมชนร่วมใจพัฒนา” ซึ่งเป็นเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ ของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ โดยการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมาปรับประยุกต์ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ อีกด้วย โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การแสดงของนักเรียน ซอพื้นเมือง การประกวดร้องเพลง อาหารพื้นเมือง ฯลฯ เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้