สำนักส่งเสริมฯ ร่วมกับกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน จัดประชุม เรื่อง “การกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน”


ลงวันที่ 2013-11-22 ดูแล้ว 1,572 ครั้ง


สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมกับกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดประชุม เรื่อง “การกำหนดตัวบ่งชี้ของการดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน”ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ วิทยาลัยการทัพอากาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร่างตัวบ่งชี้ฯ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต่อไปติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้