โครงการ ETO Bicycle Club ของสำนักส่งเสริมฯ และสถานีวิทยุ ม.ก. ร่วมกับ กลุ่มจักรยาน BF7D และชมรม KU BIKE ของนิสิต ม.เกษตร จัดโครงการสัมมนา “ปั่นเพื่อสุขภาพ ลดภาวะโลกร้อน กับ BF7D”


ลงวันที่ 2013-10-29 ดูแล้ว 1,339 ครั้ง


โครงการ ETO Bicycle Club ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มจักรยาน BF7D และชมรม KU BIKE ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา “ปั่นเพื่อสุขภาพ ลดภาวะโลกร้อน กับ BF7D” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สถานีวิทยุ ม.ก. และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพของตัวเอง โดยการใช้จักรยานในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นการช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตของมหาวิทยาลัยฯ มีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และการใช้วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการหันมาใช้พลังงานทดแทน ภายใต้โครงการ KU – GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารวิทยบริการติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้