ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน


ลงวันที่ 2013-10-25 ดูแล้ว 1,471 ครั้ง


ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน และสถานีวิทยุ ม.ก. เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CSR) ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และสถานีวิทยุ ม.ก. ในครั้งนี้ได้ทำการปลูกต้นโกงกางจำนวน 300 ต้น และฝักโกงกางจำนวน 300 ฝัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน และอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ อีกทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงครามติดต่อหน่วยงาน

Contact Us

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ : 02 942 8820 - 9 ภายใน มก.1336 
โทรสาร : 02 942 8820 - 9 ต่อ 111
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : etoku@ku.ac.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้