ดาวน์โหลด

  เอกสาร
1. แบบฟอร์มขอรับบริการใช้ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ 2564
2. ระเบียบการใช้และวิธีการจองห้องประชุม 2564
3. เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม 2564.pdf
4. กำหนดราคาอาหารและอาหารว่างในศูนย์ประชุม 2564.pdf
5. แผนที่ ที่ตั้งศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf

เว็บไซต์แนะนำ...