โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
หลักสูตรการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนและท้องถิ่น
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอิราวัฒน์ ชมระกา สำรองที่นั่ง
ชื่อ - นามสกุล สถานะ
1. นายอิราวัฒน์ ชมระกา สำรองที่นั่ง
อาจารย์ผู้สอน: รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร
ค่าลงทะเบียน: 5,500 บาท
รายละเอียดวิชา:

 • หลักการและแนวคิดในการพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการตนเอง erotik shop
 • การออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและองค์กรชุมชน
 • การใช้เครื่องมือในการสำรวจความจริง??
 • การใช้เครื่องมือในสร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน?
 • ?เครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • การนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ และการกำหนดนโยบายระดับชุมชน
 • การขยายผล

ผลที่จะได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
 • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้เครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน รวมทั้งสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน??
 • ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการในการกำหนดนโยบายระดับท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • เป็นผู้นำหรือสมาชิกในองค์กรภาครัฐหรือภาคประชาชนระดับชุมชนหรือท้องถิ่น หรือ
 • เป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือประชาชนผู้สนใจการพัฒนาชุมชน?
สมัครอบรมวิชานี้